Amen­dement A: Raads­voorstel Voor­keurs­sce­nario Olie­handel Van Megen


17 december 2020

Besluit lid 3 van het raadsvoorstel te verwijderen.

Toelichting

In het voorliggende raadsvoorstel is naast het te wijzigen bestemmingsplan eveneens een verzameling eisen opgenomen waar het college een vergunningsaanvraag voor uitbreiding van het bunkerstation aan moet toetsen. Hierbij is niets benoemd over de onwenselijkheid om de oliehandel op lange termijn te faciliteren – immers conflicteert het belang om (meer) olie te verkopen met het belang om de benodigde harde klimaatmaatregelen te treffen. Zaanstad heeft zich te houden aan de collegeafspraken over klimaatneutraliteit, het klimaatakkoord van Parijs en de uitspraak in de Urgenda-zaak. Daarbij hoort wat ons betreft ook stevig sturend beleid op het soort bedrijfsactiviteiten dat in de gemeente Zaanstad wordt uitgeoefend. Het uitsluitend wachten op een veranderende marktvraag voor energie zorgt voor onnodig hoge risico’s voor het niet halen van klimaatdoelen – er worden immers nu investeringen gedaan die niet alleen de komende drie jaar, maar de komende decennia mee moeten gaan. Omdat het – blijkens beantwoording van technische vragen - niet mogelijk is in een vergunningsaanvraag als eis mee te nemen om de bedrijfsactiviteiten binnen een bepaalde periode af te bouwen, heeft het geen zin om een afbouwtermijn als eis mee te nemen in dit raadsvoorstel. Daarom zijn wij van mening dat er in dit raadsvoorstel niet moet worden voorgesorteerd op het verlenen van een uitbreidingsvergunning – die om voorgenoemde redenen onwenselijk is - en kan lid 3 van het raadsvoorstel beter worden verwijderd.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Melchior Mattens


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen