Motie: Uitzon­dering op toepassing Wet bijzondere maat­re­gelen groot­ste­de­lijke proble­matiek voor uitstroom daklozen


17 december 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 17 december 2020 ter bespreking van de Huisvestingsverordening 2021,


Constaterende dat

  • De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (“Rotterdamwet”) een sta-in-de-weg blijkt voor de uitstroom van daklozen uit de opvangketen;
  • De voorgestelde wijzigingen in de Huisvestingsverordening 2021, onder meer de aangescherpte eisen aan het arbeidscontract, dit probleem nog vergroot;


Overwegende dat

  • Uitstroom naar een reguliere woning een essentiële stap is in het oplossen van de problematiek waar deze kwetsbare doelgroep mee te kampen heeft;
  • Er een kwalitatief tekort bestaat aan beschikbare woningen voor deze kwetsbare doelgroep;
  • Lid 5 van artikel 10 van de Rotterdamwet het mogelijk maakt uitzonderingen te maken op de weigeringsgronden in lid 1 en lid 2 van dit artikel indien weigering leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard;

Verzoekt het college

  • Lid 5 van artikel 10 van de Rotterdamwet toe te passen in die gevallen dat als zodanig erkende daklozen zich in de door die wet aangewezen gebieden willen huisvesten;
  • De werkinstructies voor het verlenen van een huisvestingsvergunning aan te passen aan deze beleidswijziging;


Namens de fractie van de Partij voor de Dieren, Melchior Mattens


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen