Amen­dement: Aandacht voor spreiding


18 februari 2021

Ingediend in de gemeenteraad van Zaanstad op 18 februari 2021

De ondergetekenden stellen m.b.t. het document Bomen, de longen van Zaanstad; Bomenbeleidsplan 2020-2050

het volgende amendement voor:

Op blz. 28 van bovengenoemd voorstel, na

“In de wijken waarbinnen een groot park ligt, zoals bijvoorbeeld het Burg ‘t Veldpark in de Rosmolenwijk, ligt het percentage bomen in de woonbuurten aanzienlijk lager dan het gemiddelde van de wijk. In de grafiek lijkt de Rosmolenwijk daardoor groener dan deze in de werkelijkheid is. ”

toe te voegen

“Groenvoorzieningen groter dan 1 hectare worden daarom niet meegeteld in het kroonoppervlak op wijkniveau. Het kroonoppervlak op wijkniveau zonder de grote groenvoorzieningen wordt getoetst aan de norm van tenminste 20% in 2050. Voor 2030 moet voor alle buurten dit kroonoppervlak tenminste 15% zijn.”

Toelichting

Grote groenvoorzieningen geven een vertekend beeld van de staat van het groen in de openbare ruimte. De Rosmolenbuurt is hiervan een voorbeeld: het Burgemeester in ’t Veldpark wordt meegeteld in het kroonoppervlak van de wijk, waardoor het huidige kroonoppervlak uitkomt op 26%. Dit terwijl er in de meeste straten van de wijk nauwelijks een boom of ander groen te vinden is. De huidige norm op wijkniveau betekent dat er in de Rosmolenwijk in principe geen boom bij hoeft te komen. Dit amendement zorgt ervoor dat ook voor wijken als de Rosmolenwijk de ambitie wordt verstevigd om te kijken waar er bomen in de straten kunnen worden gepland. Omdat het in sommige buurten relatief lastig is om – zonder de parken – aan de norm van 20% te voldoen, kan een verlaagde norm voor 2030 worden opgenomen die voor deze wijken niet onrealistisch is en wel zoden aan de dijk zet.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,
Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ROSA, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, VVD