Meer inwoners? Dan ook meer bomen!


Motie Groen geld

18 februari 2021

De raad, bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van het document Bomen, de longen van Zaanstad; Bomenbeleidsplan 2020-2050

Constaterende dat

  • Er de afgelopen decennia veel is bezuinigd op de openbare ruimte, inclusief groenaanplant en -onderhoud
  • Het budget voor de openbare ruimte, inclusief het groen, nog steeds de organisatie voor grote uitdagingen stelt om de kwaliteit van het groen die onze inwoners mogen verwachten te kunnen leveren
  • Het college de ambitie heeft om de stad in 2040 met 50 duizend inwoners te laten groeien
  • De geprojecteerde inkomsten vanuit OZB en het gemeentefonds daardoor toe zullen nemen.

Overwegende dat

  • Het hanteren van een kroonoppervlak ervoor kan zorgen dat er minder bomen nodig zijn om doelen te halen
  • Het blijven hanteren van een bomennorm weliswaar meer geld zou kunnen kosten
  • Bomen overigens ook veel geld opleveren en besparen
  • Een groeiend inwonertal zowel een hogere bomennorm als hogere (belasting)baten betekent
  • De groeiende baten uit o.a. de OZB in principe proportioneel naar de openbare ruimte moeten toevloeien.

Verzoekt het college van B&W

Om het budget voor de openbare ruimte tenminste gelijke tred te laten houden met de groei van het inwonertal van de gemeente Zaanstad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,
Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

DENK, Partij voor de Dieren, PVV

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, SP, VVD