Amen­dement: Tussen­doelen


Zodat we in 2050 echt een groene stad hebben

18 februari 2021

Ingediend in de gemeenteraad van Zaanstad op 18 februari 2021

De ondergetekenden stellen m.b.t. het document Bomen, de longen van Zaanstad; Bomenbeleidsplan 2020-2050

het volgende amendement voor:

Op blz. 23 van bovengenoemd voorstel, na

“Eens per jaar wordt een canopy-berekening gemaakt om de kwaliteit van het bomenbestand te monitoren.”

Toe te voegen:

“Per buurt worden er voor het jaar 2030 en 2040 tussendoelen gedefinieerd. Aan het begin van elke collegeperiode wordt een beschouwing gemaakt van de resultaten van het gevoerde beleid om de gestelde (tussen)doelen te behalen.”

Toelichting

Het jaar 2050 ligt nog ver van ons verwijderd. De gestelde doelen voor 2050 in het bomenbeleidsplan zijn door het college zo ingestoken dat de gewenste vergroening van de openbare ruimte haalbaar is. Omdat er veel infrastructurele ontwikkelingen zijn in de stad, we door het inklinkend veen veel verzakkingsproblematiek kennen en we te maken hebben met effecten van klimaatverandering die de groei van bomen ongunstig kunnen beïnvloeden, is monitoring van de gestelde doelen voor 2050 nodig. Bomen groeien langzaam (het bomenbeleidsplan zet ook veel meer in op langzamer groeiende bomen) en daarom kan Zaanstad het zich niet veroorloven er enkele jaren voor het eind van de ambitiehorizon erachter te komen dat we ver van ons doel verwijderd zijn.

Bovendien wordt het leefklimaat in de bebouwde stad nu al steeds minder aangenaam door onder meer hittestress en wateroverlast. Bomen verlagen de temperatuur en bergen water. Die moeten – met de zorgvuldigheid (betreffende welke bomen op welke plaats het beste oud en groot kan worden) die in het bomenbeleidsplan is opgenomen – dus zo snel mogelijk worden geplant.

Het voorstel is daarom per buurt elke collegeperiode de realisaties te evalueren en tussendoelen te definiëren voor onder meer het kroonoppervlak, aantal bomen en ecosysteemdiensten zodat we tijdig weten of Zaanstad op koers ligt of daar (te) sterk van afwijkt.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,
Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD