Amen­dement Bescherm de natuur in Twiske-Waterland


Ambi­tie­do­cument Twiske-Waterland

27 februari 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 27 februari 2020, besprekend de Zienswijze concept-ambitiedocument recreatieschap Twiske-Waterland

Besluit het eerste bulletpoint van het raadsbesluit in zijn geheel te verwijderen en in plaats daarvan een nieuw bulletpoint te plaatsen met drie concretiseringen van de ambities.

 • dat de uitwerking van de ambities concretisering behoeft;
  • waarbij recht wordt gedaan aan Het Twiske als Natura 2000- gebied en aan de verscheidenheid van het gebied van Waterland;
  • zodat overnachtingen in Het Twiske niet wenselijk zijn en niet toegestaan worden en in Waterland allereerst een nader onderzoek behoeven
  • zodat in Het Twiske zo snel als mogelijk een einde wordt gemaakt aan grootschalige evenementen zoals de festivals Welcome to the Future en Lentekabinet en in Waterland onderzocht wordt of grootschalige evenementen passen binnen de natuurlijke en landschappelijke waarden van het gebied

  en dit te verwerken in de brief aan het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland.

  TOELICHTING

  Het Twiske is een Natura 2000- gebied dat, net als alle andere Natura 2000- gebieden, een beschermd natuurgebied is dat is aangewezen ter uitvoering van twee Europese richtlijnen: de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Het uiteindelijke doel van Natura 2000 is het bereiken van de landelijk gunstige staat van instandhouding voor alle door de richtlijnen beschermde soorten en habitats. Hiervoor is vereist dat het goed genoeg gaat met de soort of habitat om het voorbestaan ervan in Nederland op de lange termijn te garanderen. In zo'n gebied past het niet om (grootschalig) te overnachten. Ook past het niet in zo'n gebied om grootschalige evenementen, zoals festivals, te houden. Grootschalige overnachtingen en festivals zorgen voor geluidsoverlast, lichtoverlast, onrust, vertrappen van (bijzondere) flora en bodemverdichting en laten stikstof in het gebied neerdalen. Zij zijn een hinderpaal in het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van de beschermde soorten en habitats en een bedreiging voor de biodiversiteit.

  In Waterland moet allereerst worden onderzocht wat mogelijk is zonder het NNN (Natuur Netwerk Nederland) en het bijzonder provinciaal landschap te schaden.

  Namens de fractie van de SP, Patrick Zoomermeijer

  Namens de fractie van de PvdD, Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD