Amen­dement Voorkom gentri­fi­catie


Omge­vings­visie

25 februari 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 27 februari 2020, besprekend de Zaanse omgevingsvisie resultaten fase 2 en aanpak fase 3,

Besluit de tekst onder 3) van het raadsvoorstel aan te vullen door achter "Fysieke ingrepen dragen bij aan een rechtvaardige en evenwichtige stad" de volgende zinsnede te plaatsen: "... en mogen niet leiden tot gentrificatie."

Toelichting

De gemeente Zaanstad wil graag dat in een aantal wijken betaalbare sociale huurwoningen gesloopt worden. Op de plaats van de betaalbare sociale huurwoningen komen dan dure (of duurdere) (koop)woningen. Dit zijn niet alleen toekomstplannen, maar dit is al geruime tijd gaande. Dit proces noemen we gentrificatie en het is ook in Zaanstad gaande.

Gentrificatie is in het kort de ruimtelijke uiting van klassenongelijkheid. De beleidsmakers in Zaanstad vinden dat ze moeten ingrijpen in buurten met een concentratie van arme mensen en mensen met een migratieachtergrond. Uit het beleid dat al meerdere jaren gevoerd wordt, blijkt dat mensen met sociale problemen en een laag inkomen gezien worden als een probleem. Maar de mensen zijn niet het probleem, de problemen in arme wijken, zoals Poelenburg, Peldersveld en een aantal andere oudere wijken, zijn het resultaat van verwaarlozing. En nu moeten de woningen gesloopt worden en vervangen door duurdere, om een andere bevolkingsgroep naar deze wijken te lokken.

Gentrificatie als beleidsinstrument lost problemen in buurten niet op, maar verschuift kwetsbare bewoners naar andere buurten waar nieuwe concentraties ontstaan. Zo bereik je geen evenwichtige en zeker geen rechtvaardige stad.Namens de fractie van de SP, Patrick Zoomermeijer

Namens de fractie van de PvdD, Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

DENK, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD