Amen­dement: brief kadernota RAUM inzake parti­ci­pa­tie­bij­drage


PvdD, CU

2 februari 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, besprekende het raadsvoorstel Antwoordbrief zienswijze kadernota 2024 recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (2023/38),

Besluit:

De volgende zin uit de antwoordbrief:

“In dat kader willen wij u op voorhand meegeven, dat een verhoging van de participantenbijdrage in het licht van het bereiken van een financieel evenwicht voor het deelgebied A-UM voor ons niet bespreekbaar is.”

Te veranderen in:

“In dat kader willen wij u meegeven, dat een verhoging van de participantenbijdrage in het licht van het bereiken van een financieel evenwicht voor het deelgebied A-UM voor ons alleen bespreekbaar is wanneer alle andere opties om tot een financieel gezonde organisatie inzichtelijk zijn gemaakt en als scenario’s zijn overwogen en gedeeld.”

Toelichting:

Het RAUM staat voor een aantal grote opgaven de komende jaren. Niet alleen heeft men te maken met een lastige financiële situatie, in het bijzonder voor het A-UM deel van het schap, ook staat men voor grote natuur- en waterkwaliteitsopgaven. De huidige begroting laat zien dat het A-UM in 2026 een negatieve reserve over heeft bij de huidige bedrijfsvoering, waarmee er anders dan het huidige experiment met een pompsysteem om de waterplanten mee te bestrijden nauwelijks extra aandacht gegeven kan worden aan inzet op de verbetering van de waterkwaliteit. Dat is een groot risico: in 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarvoor nu nog geen concreet plan op tafel ligt om dit te halen. En met de huidige financiële situatie is daarvoor ook geen ruimte om hier actief mee aan de slag te gaan.

Kortom, kostenbesparing is gegeven de huidige organisatieomvang, de soorten bedrijfskosten (voornamelijk regulier onderhoud, het bestuursbureau en inhuur RNH), het uitvoeringsprogramma én de nog niet begrote natuur- en waterkwaliteitsopgaven onrealistisch. Het op voorhand uitsluiten van een eventuele verhoging van de participantenbijdrage betekent daarmee automatisch dat het schap zelf nieuwe bronnen van inkomsten zal moeten gaan zoeken. Gegeven de omvang van de tekorten zal dit niet uit evenementsgelden gehaald kunnen worden, maar zullen er naar alle waarschijnlijkheid forse parkeer- en liggeldtarieven voor auto’s en bootjes nodig zijn. Door de in dit amendement genoemde zin te laten staan in de brief spreekt Zaanstad zich impliciet uit voor deze maatregelen zonder dat de raad hier inhoudelijk bij stilgestaan heeft.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens

Namens de ChristenUnie Zaanstad,
Hanneke Veurink-Malda


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, GroenLinks, ROSA, D66, SP

Tegen

CDA, DENK, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, Democratisch Zaanstad, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Bouwlagen Jufferstraat

Lees verder

Amendement: brief kadernota RAUM waterkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer