Amen­dement: brief kadernota RAUM water­kwa­liteit


2 februari 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, besprekende het raadsvoorstel Antwoordbrief zienswijze kadernota 2024 recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (2023/38),

Besluit:

Toe te voegen aan de antwoordbrief voor de conclusie:

Daarnaast maakt Zaanstad zich zorgen over de waterkwaliteit en de consequenties voor natuurwaarden in het gebied. In het uitvoeringsprogramma is er aandacht voor waterkwaliteit, maar er is momenteel onvoldoende concreet welke ecologische en financiële risico’s er zijn rondom het behalen van de normen gesteld in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Duidelijk is dat het water in het RAUM momenteel niet voldoet aan de ecologische normen. Dit punt blijft onderbelicht in zowel uw begroting als in de kadernota. Wij zouden u willen vragen bij de financiële jaarstukken die u ons in april doet toekomen ook een terugkoppeling te geven over welke stappen er ondernomen gaan worden om voor 2027 aan de KRW te gaan voldoen en welke financiële ontwikkelingen/risico’s hier naar verwachting uit voortkomen.

Toelichting:

Het RAUM staat voor een aantal grote opgaven de komende jaren. Niet alleen heeft men te maken met een lastige financiële situatie, in het bijzonder voor het A-UM deel van het schap, ook staat men voor grote natuur- en waterkwaliteitsopgaven. Momenteel zien we dat er anders dan het huidige experiment met een pompsysteem om de waterplanten mee te bestrijden nauwelijks extra aandacht gegeven kan worden aan inzet op de verbetering van de waterkwaliteit. Ook lijkt er binnen de huidige organisatie weinig expertise te zijn op dit vlak. Dat is een groot risico: in 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarvoor nu nog geen concreet plan op tafel ligt om dit te halen. De indieners zijn van mening dat het voldoen aan de KRW een hoge prioriteit moet krijgen, omdat schoon water in het belang is van mens, dier, natuur en milieu.

Ter achtergrond: het niet voldoen aan de KRW in 2027 kan directe consequenties hebben voor vergunningverlening aan projecten die enige mate invloed hebben op de waterkwaliteit in een waterlichaam als het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Het niet tijdig voldoen aan de KRW kan de vergunningsverlening mogelijk ook voor bouwprojecten op een zelfde manier frustreren als de huidige te hoge stikstofdepositie.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, ROSA, D66

Tegen

CDA, DENK, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, Democratisch Zaanstad, PVV, SP

Lees onze andere moties

Amendement: brief kadernota RAUM inzake participatiebijdrage

Lees verder

Motie Budget Guisweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer