Motie Budget Guisweg


6 april 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 6 april 2023, besprekende het raadsvoorstel


Vaststelling definitief voorkeursalternatief Guisweg (2023/2123),


Constaterende dat:

 • De neerslag van stikstofoxiden die vrijkomen in de aanleg- en gebruiksfase van het project niet gecompenseerd kan worden via interne noch externe saldering en dit betekent dat er geen reguliere natuurvergunning kan worden verkregen voor het project;
 • De ADC-toets hierdoor noodzakelijk is om een vergunning te kunnen krijgen voor het project, maar momenteel alle drie de componenten van de ADC-toets (Alternatief, Dwingende reden en Compensatie) onzekerheid bevatten over de kans van slagen;
 • De compensatie nog niet is uitgewerkt en hier mogelijk nog nieuwe uitdagingen voor natuurcompensatie uit voort kunnen komen;
 • Onder besluitpunt 2 van het raadsvoorstel er voor de planfase 4,1 miljoen euro door de raad wordt vrijgegeven;
 • De ADC-toets naar verwachting tenminste een jaar in beslag gaat nemen.


Overwegende dat:

 • in geval de ADC- toets als toetsresultaat oplevert dat het project Guisweg niet kan worden gerealiseerd, kunnen de gemaakte kosten als verloren worden beschouwd;
 • Er alleen een voorzichtige inschatting is hoeveel kosten er door de projectorganisatie gemaakt gaan worden tijdens de looptijd van de ADC-toets, neerkomende op de helft van het vrijgegeven bedrag van 4,1 miljoen (d.w.z. 1,5-2 miljoen euro);
 • Het wenselijk is vanuit risicomanagementperspectief dat – als het kritische pad van het project dit toelaat of als dit slechts beperkte vertraging oplevert – grotere uitgaven in de planfase zo ver mogelijk naar achter worden geschoven om daarmee de uitkomst van de ADC-toets te kunnen afwachten;
 • De verliezen, in geval de ADC- toets als toetsresultaat oplevert dat het project Guisweg niet kan worden gerealiseerd, daarmee zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.


Verzoekt het college:

De kosten tijdens de planfase van het project Guisweg zo ver mogelijk naar achter te schuiven en idealiter over de ADC-toets heen te tillen. Dit voor zover het kritische pad of beperkte vertraging dit toelaten.

De raad periodiek te informeren tijdens de planfase over de voortgang van de ADC-toets, en daarbij onder meer in te gaan op:

 • De definitieve formulering van de projectdoelstelling
 • De uitwerking van het compensatieplan
 • Een statusupdate te geven van de uitgegeven gelden uit het vrij te geven budget van 4,1 miljoen
 • Voor zover naar het oordeel van het college er nieuwe relevante informatie is over de status van de ADC-toets


Namens

Partij voor de Dieren Zaanstad, Melchior Mattens

SP, Anna de Groot


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, ROSA, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Amendement: brief kadernota RAUM waterkwaliteit

Lees verder

Amendement Inclusief recht op huisvesting aan de Monseigneur Callierstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer