Amen­dement Budget Guisweg onderzoek


6 april 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 6 april 2023, besprekende het raadsvoorstel

Vaststelling definitief voorkeursalternatief Guisweg (2023/2123),


Constaterende dat:

  • De neerslag van stikstofoxiden die vrijkomen in de aanleg- en gebruiksfase van het project niet gecompenseerd kan worden via interne noch externe saldering en dit betekent dat er geen reguliere natuurvergunning kan worden verkregen voor het project;
  • De ADC-toets hierdoor noodzakelijk is om een vergunning te kunnen krijgen voor het project, maar momenteel alle drie de componenten van de ADC-toets (Alternatief, Dwingende reden en Compensatie) onzekerheid bevatten over de kans van slagen;
  • De compensatie nog niet is uitgewerkt en hier mogelijk nog nieuwe uitdagingen voor natuurcompensatie uit voort kunnen komen;
  • Onder besluitpunt 2 van het raadsvoorstel er voor de planfase 4,1 miljoen euro door de raad wordt vrijgegeven;
  • De ADC-toets naar verwachting tenminste een jaar in beslag gaat nemen.


Overwegende dat:

  • in geval de ADC- toets als toetsresultaat oplevert dat het project Guisweg niet kan worden gerealiseerd, de gemaakte kosten als verloren kunnen worden beschouwd;
  • Er alleen een voorzichtige inschatting is hoeveel kosten er door de projectorganisatie gemaakt gaan worden tijdens de looptijd van de ADC-toets, neerkomende op de helft van het vrijgegeven bedrag van 4,1 miljoen (d.w.z. 1,5-2 miljoen euro);
  • De raad via een eigen extern expertonderzoek sneller tot een afweging kan komen of het verder door laten lopen van de ADC-toets en daarmee het verder op laten lopen van de projectkosten nog wenselijk is;
  • Het budget van de individuele fracties niet toereikend is voor het starten van een extern expertonderzoek en ook bij de griffie geen budget voor dergelijke onderzoeken beschikbaar is.


Besluit toe te voegen als besluitpunt aan het raadsvoorstel:

Maximaal 50.000 euro aan de raad ter beschikking te stellen voor een extern expertiseonderzoek naar de kans van slagen van de ADC-toets en dit vanuit het totaal in het investeringsfonds beschikbare bedrag voor het project ad 16.689.638 euro te laten vrijvallen.


Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,

Melchior Mattens


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Inclusief recht op huisvesting aan de Monseigneur Callierstraat

Lees verder

Amendement Startnotitie Monseigneur Callierstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer