Amen­dement Inclusief recht op huis­vesting aan de Monseigneur Callier­straat


VN Verdrag Handicap

6 april 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 6 april 2023, besprekende het

document Startnotitie Monseigneur Callierstraat (2023/2341)

constaterende dat:

 • het VN-verdrag handicap (door Nederland geratificeerd in 2016) betekent dat overheden zich moeten inzetten om de drempels te verminderen zodat mensen met een beperking onbeperkt kunnen deelnemen aan de samenleving; 1
 • gemeenten verplicht zijn te werken aan geleidelijke verwezenlijking van het VN-Verdrag op de beleidsterreinen waarop zij verantwoordelijkheden hebben;
 • artikel 22, lid 2 van de Nederlandse Grondwet luidt: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid”; 2
 • Zaanstad dit jaar de woonzorgopgave gaat actualiseren. Onderdeel daarvan kan een behoefteonderzoek zijn, (hoeveel, huur of koop, prijs, type, locatie etc.). Dit kan vertaald worden in beleid;
 • een rolstoel-pluswoning 3 voldoet aan onder meer de volgende criteria: gelijkvloers, ramen op ooghoogte, voldoende bereikbare opbergruimte, een badkamer waarin ruimte is voor een douchebrancard en werkruimte voor zorgpersoneel;

overwegende dat:

 • het recht op huisvesting ook betekent dat je moet kunnen kiezen waar je wil wonen; 4
 • in Zaanstad is deze keuze zeer beperkt, omdat er niet in elke wijk of kern geschikte woningen zijn voor mensen die gebruik maken van een rolstoel en eventueel aanvullende zorg en hulpmiddelen nodig hebben. Wanneer mensen aangewezen raken op een rolstoel, moeten zij vaak hun eigen wijk verlaten, wat negatieve gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld het sociale leven, continuïteit in zorg en ondersteuning en de belasting van mantelzorgers;
 • dit complex leent zich nog extra om een of meer rolstoel-pluswoningen te realiseren, onder meer door de nabijheid van het Zaans Medisch Centrum Parteon toch al “mogelijkheden ziet om [..]de doelgroep senioren te bedienen”;
 • de startnotitie slechts uitgangspunten meegeeft voor het verdere proces;
 • dit uitgangspunt onderdeel kan zijn van bijvoorbeeld het participatietraject;
 • Parteon nog altijd de mogelijkheid heeft om aan te tonen in hoeverre er behoefte is aan (een) rolstoel-puswoning(en) in dit complex; besluit op blz. 13 van bovengenoemd voorstel, onder het kopje 4.6 Kansengelijkheid, na het laatste punt “De nieuw te realiseren woningen voldoen aan de richtlijnen nultredenwoningen van gemeente.

Zaanstad.”

1 https://vng.nl/files/vng/pagin...

2 https://www.denederlandsegrond...

3 https://www.youtube.com/watch?...

4 https://www.parool.nl/columns-...

een extra uitgangspunt toe te voegen, luidend:

“Er wordt minimaal één woning gerealiseerd die toegankelijk is voor elke mogelijke rolstoelgebruiker en diens gezin (een zogeheten rolstoel-pluswoning).” en gaat over tot de orde van de dag.


Namens

Partij voor de Dieren, Stella Pieterson

SP, Anna de Groot

DENK, Orlando Hellings

ROSA, Geert van Bemmelen

D66, Flip Hoedemaeker


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP, VVD

Tegen

PVV, Partij voor Ouderen en Veiligheid