Amen­dement Start­no­titie Monseigneur Callier­straat


6 april 2023


De gemeenteraad, bijeen op 6 april 2023, behandelende de Startnotitie Monseigneur Callierstraat;

Constaterende:

  • Dat bij verschillende gebiedsontwikkelingen in het recente verleden het participatietraject, zoals opgesteld en gevolgd door de betrokken ontwikkelaars, als onvoldoende is beoordeeld door de raad en belanghebbenden;
  • Dat de gemeente Zaanstad bezig is met het ontwikkelen van een nieuwe Participatienota, waarin de kaders voor een succesvol participatietraject duidelijk worden vastgelegd;
  • Dat de eerste serie startnotities recent is geëvalueerd;
  • Dat deze startnotitie nog niet heeft geprofiteerd van deze evaluatie;


Overwegende:

  • Dat de gemeenteraad nu aan de voorkant wordt betrokken bij startnotities over nieuwe
  • gebiedsontwikkelingen een goede zaak is;
  • Dat het huidige Zaanse Participatieprotocol (2020/26791) te vrijblijvend is gebleken om tot
  • een succesvol participatietraject te komen;
  • Dat we niet kunnen wachten tot de nieuwe Participatienota is vastgesteld, maar voor nieuwe
  • gebiedsontwikkelingen direct tot een goed participatietraject moeten komen.


Besluit:

In paragraaf 6.2 Communicatie en Participatie, de tekst in de derde alinea, luidende: “In afstemming met de procesmanager, wijkmanager en communicatieadviseur wordt een participatieplan opgesteld door de initiatiefnemer. In dit plan wordt ook het participatieniveau volgens de Zaanse participatieladder vastgesteld waarmee invloed uitgeoefend kan worden op de ruimtelijke plannen.”

Te vervangen door:

“Vooruitlopend op de nieuwe participatienota komt de gemeente, in afstemming met de procesmanager, wijkmanager en communicatieadviseur en in samenspraak met de ontwikkelaar, met een gedegen procesontwerp om de participatie vorm te geven, om zo vroeg mogelijk zienswijzen op te halen bij belanghebbenden. In dit procesontwerp wordt uitgegaan van tenminste trede 3 op de Zaanse participatieladder (Adviseren), wordt een regierol voor de gemeente vastgelegd en worden duidelijke kaders gesteld. De uitkomst van het participatietraject wordt gedeeld met alle belanghebbenden en bestuurders.”

En gaat over tot de orde van de dag.


D66 Zaanstad – Flip Hoedemaeker

PvdD Zaanstad – Stella Pieterson


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren, DENK, GroenLinks, Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, VVD, SP

Tegen

PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Budget Guisweg onderzoek

Lees verder

Motie Aanpak geluidshinder aan de kant van bedrijven en positieve neveneffecten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer