Amen­dement Inclusief recht op huis­vesting in de Witte de With­straat e.o.


VN-verdrag Handicap

22 september 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 22 september 2022, besprekende het document Startnotitie Witte de Withstraat (2022/15206)

constaterende dat:

▪ het VN-verdrag Handicap (door Nederland geratificeerd in 2016) betekent dat overheden zich moeten inzetten om de drempels te verminderen zodat mensen met een beperking onbeperkt kunnen deelnemen aan de samenleving;[1]

▪ gemeenten verplicht zijn te werken aan geleidelijke verwezenlijking van het VN-Verdrag op de beleidsterreinen waarop zij verantwoordelijkheden hebben;

▪ artikel 22, lid 2 van de Nederlandse Grondwet luidt: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid”;[2]

▪ Zaanstad dit jaar de woonzorgopgave gaat actualiseren. Onderdeel daarvan kan een behoefteonderzoek zijn, (hoeveel, huur of koop, prijs, type, locatie etc.). Dit kan vertaald worden in beleid;

▪ een rolstoel-pluswoning[3] voldoet aan onder meer de volgende criteria: gelijkvloers, ramen op ooghoogte, een slaapkamer die grenst aan de badkamer, een badkamer waarin ruimte is voor een douchebrancard en werkruimte voor zorgpersoneel;

overwegende dat:

▪ het recht op huisvesting ook betekent dat je moet kunnen kiezen waar je wil wonen;[4]

▪ in Zaanstad deze keuze zeer beperkt is, omdat er niet in elke wijk of kern geschikte woningen zijn voor mensen die gebruik maken van een rolstoel en eventueel aanvullende zorg en hulpmiddelen nodig hebben. Wanneer mensen aangewezen raken op een rolstoel, moeten zij vaak hun eigen wijk verlaten, wat negatieve gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld het sociale leven, continuïteit in zorg en ondersteuning en de belasting van mantelzorgers;

▪ dit complex zich nog extra leent om een of meer rolstoel-pluswoningen te realiseren, onder meer door de nabijheid van de Amandelbloesem en het feit dat de benedenwoningen nu ook gelabeld zijn als seniorenwoning;

▪ de startnotitie slechts uitgangspunten meegeeft voor het verdere proces;

▪ dit uitgangspunt onderdeel kan zijn van bijvoorbeeld het participatietraject

▪ Parteon nog altijd de mogelijkheid heeft om aan te tonen in hoeverre er behoefte is aan (een) rolstoel-pluswoning(en) in dit complex;

besluit

op blz. 8 van bovengenoemd voorstel, na het punt

“10. Tenminste 60 levensloopbestendige woningen voor de doelgroep senioren van rond de 70 m2 terug bouwen in het complex.”

een extra uitgangspunt toe te voegen, luidend:

“ 11. Minimaal één woning te realiseren die toegankelijk is voor elke mogelijke rolstoelgebruiker en diens gezin (een zogeheten rolstoel-pluswoning).”

en verdere nummering van de uitgangspunten aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Stella Pieterson
SP, Anna de Groot
D66, Merel Kingma
ROSA, Geert van Bemmelen
POV, Jaap Keijser
CDA, Julie van ‘t Veer

1 https://vng.nl/files/vng/pagina_attachments/2016/vn-verdrag-handicap_20180227.pdf

2 https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdq7wh/hoofdstuk_1_grondrechten

3 https://www.youtube.com/watch?v=5oTlWwbrMNw

4 https://www.parool.nl/columns-opinie/het-recht-op-huisvesting-is-meer-dan-een-populaire-term~b81ad3a1/ ;


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, SP, VVD

Tegen

PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Extra capaciteit ecologie

Lees verder

Amendement Participatieplan Startnotitie Esdoornlaan 40, Wormerveer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer