Extra capa­citeit ecologie


Amen­dement bij de Kader­brief 2023-2026

14 juli 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 14 juli 2022, besprekende het raadsvoorstel Kaderbrief 2023-2026 (2022/13305),

Besluit te verwerken in de Kaderbrief:

 • In de jaren 2023 t/m 2026 de capaciteit voor ecologie [1] met tenminste 1 FTE uit te breiden en hiervoor een reserve van 0,4 mln in te stellen voor de jaren 2023-2026 vanuit het overschot in 2022;

en roept het college op

 • te onderzoeken of er in 2023 meer capaciteit nodig is en bij de kadernota de structurele dekking te zoeken voor zowel de 1 FTE per 2023 als eventuele extra benodigde capaciteit.

Constaterende dat:

 • Zaanstad momenteel ongeveer 1 FTE heeft voor ecologie (stadsecoloog);
 • Zaanstad werkt met een lokale doorvertaling van de Gedragscode Soortbescherming van Rijkswaterstaat;
 • een leidraad voor het beschermen van soorten is het vaststellen van een leef- en invloedsgebied op dieren van activiteiten, waaronder ruimtelijke projecten;
 • nu bij projecten gebouwd wordt op extern advies en (te) kortstondige controle op aanwezigheid van diersoorten;
 • dit broedseizoen er vanuit Krommenie, het Kalf en de Kogerveldwijk inwoners o.a. ons en de gemeente benaderd hebben om te melden dat bij snoei- en kapwerkzaamheden geen ecoloog aanwezig was om vast te stellen dat er geen dieren werden verstoord, terwijl het wel aannemelijk is dat bij eerdere ecologische inspecties zaken over het hoofd zijn gezien;
 • de aanwezigheid van een ecoloog wel het uitgangspunt is van de Leidraad Soortbescherming als het aannemelijk is dat dieren verstoord kunnen worden door werkzaamheden of andere activiteiten;
 • in het Kalf daarom door de gemeente achteraf alsnog een ecoloog de werkzaamheden is gaan waarnemen, helaas na het grootschalig verwijderen van bosschages;
 • na onderzoek is gebleken dat o.a. voor de kermis in het Burgemeester In ’t Veldpark enig zicht op ecologische impact op broedende vogels ontbreekt (sinds laatste melding over vuurwerk in 2017), zowel bij de gemeente als de OD.

Overwegende dat:

 • een sterke ecologische structuur in de stad enorm belangrijk is in de bestrijding van de biodiversiteitscrisis;
 • meer capaciteit op ecologie ervoor kan zorgen dat de gemeente meer toezicht kan houden op activiteiten in de stad die flora en fauna verstoren, conform de Zaanse leidraad van de gedragscode soortenbescherming;
 • meer capaciteit op ecologie ook de controle op vergunningsverlening kan versterken;
 • de Burap een groot langjarig financieel voordeel laat zien;
 • Het coalitieakkoord voor het versterken van de organisatie (“het werven van benodigd personeel voor uitvoering van beleid”) in 2022 een budget overlaat van 1,5 miljoen euro en ook in 2025 nog een fors budget van ruim 1 miljoen euro overblijft.

Namens de Partij voor de Dieren,

Melchior Mattens

[1] Bij voorkeur een ecoloog met affiniteit en kennis van de Zaanse natuur


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Staak de stikstoflobby, bescherm de natuur!

Lees verder

Amendement Inclusief recht op huisvesting in de Witte de Withstraat e.o.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer