Amen­dement Parti­ci­pa­tieplan Start­no­titie Esdoornlaan 40, Wormerveer


Geef dieren, natuur en toekom­stige gene­raties een rol bij parti­ci­patie

22 september 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, bijeen op 22 september 2022, behandelende de Startnotitie Esdoornlaan 40, Wormerveer,

Constaterende

 • Dat voor deze startnotitie een participatieplan is opgesteld;
 • Dat dit participatieplan voorziet in een aantal momenten waarop omwonenden worden geïnformeerd;
 • Dat dit participatieplan niet voorziet in een formeel moment waarop wordt teruggekoppeld wat er is gedaan met de opgehaalde inbreng en waarom;
 • Dat dit participatieplan niet duidelijk maakt wie de belanghebbenden zijn die in aanmerking komen voor participatie in dit traject;
 • Dat in het door de raad vastgestelde participatieprotocol staat: ‘Breng alle belanghebbenden in beeld, zodat u weet wie u moet betrekken. Denk daarbij aan inwoners, bedrijven of maatschappelijke organisaties die op de een of andere manier geraakt worden door uw initiatief” en “De terugkoppeling van de participatie helpt de gemeente om inhoudelijk een goede afweging van alle belangen te kunnen maken. Mede op basis daarvan bepaalt de gemeente of de vergunning wordt verleend.”

Overwegende

 • Dat, lerende van eerdere participatietrajecten, een goede terugkoppeling aan participanten over wat er is gedaan met hun inbreng en waarom, essentieel is voor een geslaagd participatietraject;
 • Dat het goed in beeld brengen van de belanghebbenden in dit participatietraject ook essentieel is voor een geslaagd participatietraject;
 • Dat de gemeenteraad deze informatie nodig heeft om voor een goede afweging in het vervolgtraject;
 • Dat, lerende van eerdere participatietrajecten, het bereiken en betrekken van alle belanghebbenden meer vraagt dan het schriftelijk informeren van de omwonenden, bijvoorbeeld vanwege een taalbarrière, persoonlijke omstandigheden of minder voor de hand liggende belangen zoals die van toekomstige generaties;

Besluit het participatieplan als volgt te wijzigen

 • Direct onder het kopje “Communicatieplan initiatiefase” wordt toegevoegd: “De ontwikkelaar stelt middels onderzoek vast wie de belanghebbenden zijn voor dit project, maakt dit onderzoek inzichtelijk en motiveert de eruit voortvloeiende keuzes”;
 • In de rest van de tekst wordt “om/aanwonenden” vervangen door “belanghebbenden”.
 • Het woord “luisteren” wordt vervangen door “vastleggen”;
 • Onder het kopje “Communicatieplan uitwerking ontwikkeling” wordt toegevoegd na de eerste paragraaf: “De opgehaalde zienswijzen worden in een geanonimiseerde reactie voorzien van een gemotiveerde terugkoppeling richting de belanghebbenden.”;’
 • Aan de tekst “Na het eventueel aanpassen van de ontwikkeling zal de aanpassing/en huis aan huis verspreiden en een info/avond beleggen via de media (i.o.m. de gemeente) voor eenieder die belangstelling heeft.” wordt toegevoegd: ” waar de gelegenheid wordt geboden om vragen te stellen over de gemotiveerde terugkoppeling. Vragen kunnen ook gesteld worden aan de procesmanager, van wie de contactgegevens worden bijgevoegd.”;
 • Onder het kopje “Communicatieplan vergunningsfase” wordt als eerste punt toegevoegd: “Het gemotiveerde onderzoek naar de belanghebbenden en de reactie op de opgehaalde zienswijzen tijdens het participatietraject maken deel uit van de verdere besluitvorming door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.”;

En gaat over tot de orde van de dag

D66 Zaanstad, Merel Kingma

Partij voor de Dieren, Stella Pieterson


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, SP, VVD

Tegen

PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Inclusief recht op huisvesting in de Witte de Withstraat e.o.

Lees verder

Amendement: VRA klimaatbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer