Amen­dement K: Inpas­baarheid in de Omgeving


24 september 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, besprekende de Wensen en bedenkingen concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ), besluit in het raadsvoorstel de volgende passage:

“Werk de kansen voor innovatie uit in de RES NHZ 1.0, zoals (1) door nieuwe technische oplossingen de inpasbaarheid in de omgeving te vergroten, en (2) het gebruik van nieuwe energiedragers zoals waterstof;”

te veranderen in:

“Werk de kansen voor innovatie uit in de RES NHZ 1.0, zoals (1) door nieuwe
technische oplossingen de inpasbaarheid in de omgeving te vergroten en de ecologische effecten, zoals op trekvogels, te minimaliseren tot deze niet significant is, en (2) het
gebruik van nieuwe energiedragers zoals waterstof;”

Toelichting:

De milieu-effecten van windmolens en zonneweides gaan verder dan hun directe omgeving. Noord- Holland is een belangrijke route voor trekvogels die tot in Afrika doorgaan, en dit betekent dat ecologische effecten tot ver buiten de grenzen van ons land kunnen reiken. Ook stikstofdepositie is een milieuprobleem dat zich niet beperkt tot de (nabije) omgeving. Om de gevolgen voor het milieu breder te ondervangen moet dus ook naar ecologische effecten buiten de omgeving worden gekeken.

GroenLinks, Romkje Mathkor

Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, ROSA, SP

Tegen

ChristenUnie, PvdA, PVV, VVD