Amen­dement leer­lin­gen­vervoer


29 oktober 2020

De raad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 5 november 2020, ter bespreking van de begroting 2021-2024,

Besluit het stuk

“Om kosten terug te dringen wordt het beleid in 2021 aangepast. Daarin wordt gekeken naar het verhogen van de kilometerafstand en de individuele reistijd. En er wordt steviger ingezet op het stimuleren van de eigen kracht van ouders en zelfredzaamheid van de leerling. Het streven is dat het nieuwe beleid ingaat vanaf schooljaar 2021-2022.”

te vervangen door:

“Om kosten terug te dringen wordt het beleid in 2021 aangepast. Daarin wordt vervoer naar speciaal (basis) onderwijs volledig ontzien. Wel wordt de vergoeding voor vervoer naar regulier basisonderwijs - bijvoorbeeld op basis van religie of levensovertuiging - geschrapt voor eenieder die dichter dan 15 kilometer bij de school woont. Het streven is dat het nieuwe beleid ingaat vanaf schooljaar 2021-2022.”

Toelichting

Het leerlingenvervoer vervult een cruciale rol voor gezinnen waar kinderen met speciale behoeften speciaal onderwijs nodig hebben. Al op korte afstanden is het noodzakelijk om professioneel vervoer in te zetten om ouders – die het vaak zwaar hebben – te ontlasten. Het vergroten van de minimale afstand om recht te hebben op leerlingenvervoer is een buitenproportionele maatregel voor deze groep mensen.

Daarnaast bestaat onder het huidig stelsel de mogelijkheid om leerlingenvervoer te krijgen voor regulier onderwijs. Dit betreft géén kinderen met speciale behoeften noch dat er noodzaak bestaat dat kinderen naar scholen met religieuze of bijzondere levensbeschouwelijke achtergrond gaan. Levensovertuiging zou volgens de Partij voor de Dieren geen grond moeten zijn om extra privileges te krijgen. Omdat de wet gemeenten verplicht om vervoer naar religieus onderwijs te vergoeden, kan er alleen op de afstand van huis tot school gedifferentieerd worden vanaf wanneer recht op vergoeding ontstaat. De hogere kosten die voort zouden komen uit het in stand houden van de huidige afstandsnorm voor speciaal onderwijs kunnen daarmee gedekt worden uit het schrappen van het leerlingenvervoer naar regulier onderwijs op afstanden korter dan 15 kilometer.


Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,
Melchior MattensStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, GroenLinks, PvdA, ROSA, VVD

Lees onze andere moties

Motie vreemd: Verruiming aantal bezoekers Zaantheater

Lees verder

Motie: Alternatieve locatie voor HC De Kraaien

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer