Motie: Alter­na­tieve locatie voor HC De Kraaien


30 oktober 2020

De raad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 5 november 2020, ter bespreking van de begroting 2021-2024,

Constaterende dat

  • De aanleg van sportvelden in het Fortuinveld leidt tot extra stikstofdepositie in aanliggende Natura 2000 gebieden;
  • Er door het vervallen van de PAS geen wettelijke basis meer is voor het gewijzigde bestemmingsplan en de bouwwerkzaamheden tot nader order geen doorgang kunnen vinden;
  • Het Fortuinveld een belangrijke natuurwaarde vertegenwoordigt én het leefgebied is van veel dieren;
  • Zaanstad nu als uitweg onderzoekt of er WABO-strijdig vergund kan worden;

Overwegende dat

  • WABO-strijdig vergunnen complex is én in de basis strijdig is met de bescherming van aanliggende Natura 2000 gebieden;
  • Bouwplannen in Zaandijk ook gaan leiden tot extra stikstofdecompositie, waardoor eventueel WABO-strijdig vergunnen een grotere kans loopt om bij de rechter te stranden;
  • De uitzichtloze situatie voor HC De Kraaien niet wenselijk is, omdat nodige investeringen in de huidige locatie worden uitgesteld;

Draagt het college op

om met HC De Kraaien in gesprek te gaan om alternatieven voor de verhuizing te verkennen.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad, Melchior Mattens
Namens de SP Zaanstad, Roland van Braam


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD