Amen­dement: VRA klimaat­beleid


22 september 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 22 september 2022, besprekende het raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting en concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (2022/15655),

Besluit toe te voegen aan de zienswijze:

Ook willen wij een punt van zorg meegeven omtrent de uiteenlopende doelstellingen over wanneer de verschillende gemeenten en de VRA zelf klimaatneutraal willen zijn. Zaanstad stelt als doel om tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal te zijn. De wetenschappelijke concensus is, dat de landelijke ambitie (klimaatneutraal in 2050) niet voldoende is om het Parijsakkoord te halen (limit global warming to well below 2, preferably to 1.5 degrees Celsius, compared to pre-industrial levels) en daarmee ook niet voldoende voor een toekomstbestendige regio. Op het vlak van mobiliteit kunnen we meer bereiken als we gezamenlijk met de VRA een scherpe ambitie vaststellen. Aangezien de VRA zelf voor alle andere verkeer- en vervoerssystemen dan de OV-concessies de ambitie heeft om pas in 2050 CO2-neutraal te zijn, dringen wij aan op een regionale heroverweging van de klimaatdoelstellingen op het gebied van mobiliteit.

Constaterende dat:

  • De VRA voor alle andere verkeer- en vervoerssystemen dan de OV-concessies de ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn;
  • Zaanstad heeft uitgesproken dat het tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal wil zijn;
  • De VRA door het bouwen van infrastructuur een belangrijke sturende rol heeft in de keuze voor mobiliteitsvormen;
  • De VRA weliswaar een mobiliteitsladder heeft waarin OV en fiets weliswaar voorrang krijgen op autoverkeer, maar een duidelijk kader ontbreekt hoe dit op (middel)lange termijn precies leidt tot een CO2-neutraal vervoerssysteem;
  • Verschillende gemeenten binnen de VRA klimaatdoelstellingen hebben die scherper zijn dan de door de VRA gehanteerde doelstelling.

Overwegende dat:

  • Om de Zaanse doelstelling om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn een volledige ondersteuning qua beleid en uitvoering op dit vlak vanuit de VRA noodzakelijk is;
  • De VRA niet alleen een belangrijke partner is in het verbeteren van het OV en de fietsverbindingen, maar ook mee kan helpen de vormen van (vervuilende) automobiliteit beter te sturen en te verminderen.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

CDA, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Participatieplan Startnotitie Esdoornlaan 40, Wormerveer

Lees verder

Amendement: Parkeerplaatsen sociale huurwoningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer