Amen­dement refe­ren­dum­ver­or­dening - inleidend verzoek 500 onder­steu­nings­ver­kla­ringen


17 oktober 2019

De raad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 17 oktober 2019, behandelend de herziening van de referendumverordening,

Constaterende dat:

 • Het benodigde aantal ondersteuningsverklaringen in de herziene referendumverordening is opgehoogd van 500 naar 100;
 • Het inwoneraantal in Zaanstad niet is verdubbeld sinds de opstelling van de referendumverordening in 1998.

Overwegende dat:

 • Het in de praktijk blijkt dat het verzamelen van 500 ondersteuningsverklaringen, in de korte tijd die hiervoor staat en zonder een behoorlijke publiciteitscampagne, al behoorlijk lastig is.

Besluit

Artikel 7, punt 3:
“Het inleidend verzoek gaat vergezeld van ten minste 1.000 geldige ondersteuningsverklaringen van kiesgerechtigden.”

Te wijzigen in:
“Het inleidend verzoek gaat vergezeld van ten minste 500 geldige ondersteuningsverklaringen van kiesgerechtigden.”

Namens de fracties van:

ROSA, Mariska Schuttevaêr

SP, Patrick Zoomermeijer

DZ, Juliëtte Esmée Rot

PVV, Homme Heida

PvdD, Judit Raa

POV, Harrie van der Laan



  Status

  Aangenomen

  Voor

  DENK, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV, SP

  Tegen

  GroenLinks, CDA, ChristenUnie, VVD

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Amendement Referendumverordening: Stemrecht vanaf 16 jaar

  Lees verder

  Amendement dierenwelzijnsbeleid in begroting 2020-2023

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer