Amen­dement Refe­ren­dum­ver­or­dening: Stemrecht vanaf 16 jaar


17 oktober 2019

De Gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, behandelend de herziening van de referendumverordening,

Constaterende dat

• Veel jongeren een grote afstand ervaren tussen henzelf en ‘de politiek’;
• In de huidige referendumverordening geen mogelijkheden worden geboden aan Zaanse inwoners onder de 18 jaar om zich te uiten in een referendum;

Overwegende dat:

• Jongeren in presentaties aan de gemeenteraad regelmatig aantonen dat onder hen veel goede ideeën en opvattingen over onze gemeente leven;

• Een referendum een instrument is voor inwoners van Zaanstad om hun mening te geven over een bepaald onderwerp, waaronder ook onderwerpen die jongeren aangaan;

• Inspraak door middel van een referendum tevens een middel is om de kloof tussen jongeren en de politiek te verkleinen;

Besluit de Verordening op het referendum Zaanstad 1998 in te trekken en gelijktijdig de Verordening op het referendum Zaanstad 2019 vast te stellen (2019/19801) met dien verstande dat:

• Waar er in de referendumverordening gesproken wordt over ‘kiesgerechtigde’ dit wordt aangepast naar ‘kiesgerechtigde alsmede ingezetenen van de gemeente van zestien jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor leden van de gemeenteraad’.

• Jongeren vanaf 16 jaar in een collectief ook subsidie kunnen aanvragen, waarbij het noodzakelijk is dat de contactpersoon kiesrecht heeft voor leden van de gemeenteraad.

• En dit te verwerken in de referendumverordening.

Namens de fracties van
SP, Patrick Zoomermeijer

ROSA, Mariska Schuttevaêr

Partij voor de Dieren, Judit Raa

Fractie Hotaman, Elif Hotaman


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, DENK, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Wijziging APV: schorsen kapvergunning

Lees verder

Amendement referendumverordening - inleidend verzoek 500 ondersteuningsverklaringen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer