Amen­dement dieren­wel­zijns­beleid in begroting 2020-2023


31 oktober 2019

Constaterende dat:

 • De gemeenteraad van Zaanstad op 19 september 2019 de Nota Dierenwelzijn heeft aangenomen;
 • In deze nota staat dat de gemeente medeverantwoordelijk is voor de bescherming van alle dieren binnen haar gemeentegrenzen, voor huisdieren, landbouwdieren en in het wild levende dieren;
 • De gemeente Zaanstad in de Nota Dierenwelzijn en in het coalitieakkoord heeft aangegeven een diervriendelijke stad te willen zijn;
 • Er naar aanleiding van de Nota Dierenwelzijn er een Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn zal worden opgesteld;
 • Er in de voorliggende begroting geen begrotingsruimte is gemaakt voor de Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn;
 • Uit beantwoording van technische vragen blijkt dat het college van zins is in 2020 uitsluitend aandacht te geven aan ambities die geen geld kosten en ambities die wel geld kosten pas later (in 2021 of later) op te pakken.

Overwegende dat:

 • Het buiten beschouwing laten van de kosten van de uitvoering van de ambities zoals
  uitgesproken in de Nota Dierenwelzijn, de begroting onvolledig maakt;
 • We willen voorkomen dat aan dit deel van het beleid, dat door het college is geformuleerd en door de raad is bekrachtigd, geen uitvoering gegeven kan worden of dat ander beleid op een later moment geld in zal moeten leveren terwijl dit nu al voorspeld kan worden;
 • Met een structureel bedrag van 50.000 euro een start kan worden gemaakt met de invulling van gestelde ambities – bijvoorbeeld met betrekking tot preventie van geweld, maatschappelijke ondersteuning, beschutting voor (wilde) dieren en FTE’s om beoordelingsprocedures van evenementen met dieren uit te voeren.

Besluit:

Aan het gevraagde besluit toe te voegen aan punt 7:

Lid e

Voor de eerste twee jaar een bedrag, jaarlijks een bedrag van 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van ambities in 2020 en 2021, zoals deze zijn benoemd in de Nota Dierenwelzijn.

Dit te financieren door de dotatie aan het investeringsfonds bij de jaarrekening in 2020 en 2021 te verminderen met 50.000 euro en in 2020 te evalueren of er meer of minder geld voor toekomstige jaren nodig is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens Partij voor de Dieren Zaanstad,

Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, VVD