Motie Wijziging APV: schorsen kapver­gunning


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, besprekend de Wijziging APV Zaanstad 2013 van artikel 4.10 t/m 4.12 hoofdstuk ‘het bewaren van houtopstanden’ en het toevoegen van de ‘Gebiedenkaart’,

Constaterende dat:
• de bezwaartermijn voor belanghebbenden voor het indienen van bezwaar tegen een kapvergunning zes weken is;
• na deze termijn de kapvergunning wordt verleend, behalve als er een voorlopige vergunning bij de bestuursrechter werd aangevraagd;
• voor de aanvraag van een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter kosten moeten worden gemaakt.

Overwegende dat:
• het niet in de APV geregeld kan worden dat het indienen van bezwaar een schorsende werking heeft, omdat de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) dit niet toestaat;
• er kosten gemaakt moeten worden voor een voorlopige voorziening, die in elk geval bestaan uit griffierecht en - als de eigen juridische kennis van de belanghebbende tekortschiet - bijstand van een advocaat;
• dit voor een belanghebbende, zijnde een organisatie, mogelijk op te brengen is, maar voor een belanghebbende, zijnde een particulier, mogelijk niet
• het niet redelijk is om belanghebbenden, zijnde particulieren, tot aanvraag van een voorlopige voorziening te noodzaken.

Besluit het college van B en W op te dragen:
• het bezwaar van een belanghebbende, niet zijnde een organisatie, tegen een kapvergunning te behandelen alsof een voorlopige vergunning werd aangevraagd en de kapvergunning te schorsen tot alle argumenten zijn gewisseld en alle mogelijkheden overwogen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van

SP, Evert Hartog
Partije voor de Dieren, Judit Raa
GroenLinks, Romkje Mathkor


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, SP

Tegen

DENK, CDA, ChristenUnie, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, Democratisch Zaanstad, PVV

Lees onze andere moties

Motie vreemd: Geen Sportpark Fortuin

Lees verder

Amendement Referendumverordening: Stemrecht vanaf 16 jaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer