Reser­vering leef­baarheid Noord


Amen­dement bij de Voor­jaarsnota

20 juni 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 20 juni 2023, besprekende de Voorjaarsnota 2023-2027 (7521604),

Constaterende dat:

  • Er bij bewoners in Krommenie, Assendelft en Wormerveer zorgen leven over de gevolgen van slechte luchtkwaliteit door het vele sluipautoverkeer op hun gezondheid;
  • Een mogelijke ontlasting van de N203 van het autoverkeer door de aanleg van de A8-A9 verbinding opnieuw verder in de toekomst opgeschoven is;
  • Het leefbaarheidsfonds van de provincie Noord-Holland geen financiering (meer) beschikbaarheeft voor verbetering van de luchtkwaliteit in Noord;
  • Er door het gunstige rekeningresultaat over 2022 een aanzienlijke dotatie wordt gedaan aan het investeringsfonds.

Overwegende dat:

  • Er binnenkort een nieuw agenda-initiatief wordt ingediend om met de raad een groter aantal maatregelen te bespreken en nog meer ideeën van de andere partijen op te halen;
  • Een reservering in het investeringsfonds betekent dat er financiële ruimte gecreëerd wordt om gedragen maatregelen die voortkomen uit de verschillende initiatieven ook in de komende jaren mogelijk te maken;
  • Een reservering (zonder kredietbesluit) geen impact heeft op de uitdaging om de begroting sluitend te krijgen én dus eenvoudig zou kunnen komen te vervallen als er geen gedragen oplossing voortkomt uit de initiatieven óf als er alternatieve financierings- mogelijkheden blijken te zijn;
  • Verschillende lokale maatregelen voor maximaal 300 duizend euro gerealiseerd kunnen worden;
  • We ook op korte termijn slagen willen maken op het gebied van de leefbaarheid in Noord.

Besluit:

Een reservering van 300 duizend euro op te nemen in het investeringsfonds voor 2024 voor maatregelen omtrent het verbeteren van de leefbaarheid in Assendelft, Krommenie en Wormerveer.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad, Melchior Mattens

Namens de ChristenUnie Zaanstad, Hanneke Veurink - Malda

Namens Democratisch Zaanstad, Marianne de Boer - Doeves


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen