Amen­dement: Risico’s in beeld


19 februari 2021

Ingediend in de gemeenteraad van Zaanstad op 18 februari 2021

De ondergetekenden stellen m.b.t. het document Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

het volgende amendement voor:

toe te voegen

“Risico’s met een kans op optreden kleiner dan 5% worden jaarlijks met de raad gedeeld in een overzicht. Hierin worden alleen de risico’s getoond die een financiële impact hebben groter dan 5 miljoen euro.”

Toelichting

Voor het bepalen van het weerstandsvermogen is een grens opgenomen waaronder de kans op optreden zodanig onwaarschijnlijk is dat het niet reëel is om hier kapitaal voor aan te houden. Deze kans is gesteld op 5% (kans op optreden gedurende de begrotingsperiode, oftewel 4 jaar). Risico’s met kleine waarschijnlijkheid, maar met een grote impact op de financiële staat van de gemeente worden zodoende niet meegenomen in het weerstandsvermogen. Ambtelijk worden deze risico’s wel geïnventariseerd en geregistreerd, alleen worden ze niet gedeeld met de raad. Dit amendement beoogt dat de raad wel van deze risico’s op de hoogte wordt gesteld, maar dat deze niet tot een verhoogd weerstandvermogen leiden. Om de overzichtelijkheid te bevorderen is het wenselijk om elk risico op de lijst te voorzien van een korte beschrijving en – om het aantal te beperken - alleen de risico’s daarin mee te nemen die een forse financiële impact hebben.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,
Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, VVD

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA

Lees onze andere moties

Amendement: Alle ecosysteemdiensten zijn criteria bij herplantplicht

Lees verder

Motie vreemd: aanpak Zaanse jeugdhulp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer