Amen­dement: Alle ecosys­teem­diensten zijn criteria bij herplant­plicht


18 februari 2021

Ingediend in de gemeenteraad van Zaanstad op 18 februari 2021

De ondergetekenden stellen m.b.t. het document Bomen, de longen van Zaanstad; Bomenbeleidsplan 2020-2050

het volgende amendement voor:

Op blz. 23/24 van bovengenoemd voorstel

“Bij het verlenen van een kapvergunning wordt de herplant bepaald aan de hand van de kroonoppervlakte van de boom, in combinatie met de kroonoppervlakte (in de volwassen fase) van de te planten boom.”

te wijzigen in

“Bij het verlenen van een kapvergunning wordt de herplant bepaald aan de hand van de ecosysteemdiensten van de boom, in combinatie met de ecosysteemdiensten (in de volwassen fase) van de te planten boom.”

Toelichting:

Dit amendement beoogt te voorkomen dat er ecosysteemdiensten verloren gaan.

Bomen leveren vele ecosysteemdiensten:

  • Regulerende diensten: zoals waterberging, koolstofvastlegging, wind- en geluidsdemping, verkoeling, plaagonderdrukking, bestuiving, reinigend vermogen;
  • Productiediensten: zoals biomassa en voedsel;
  • Culturele diensten: zoals groene recreatie, educatieve waarde, natuurlijk erfgoed

Die diensten hebben invloed op de mens, (sociale, culturele, economische en welzijnswaarden) en op de dieren in de stad (stapstenen in de ecologische hoofdstructuur, voedsel, slaapplaatsen, een natuurlijke TomTom enzovoort).

Bij het verlenen van een kapvergunning gaan op ‘korte’ termijn (een tot enkele decennia!) veel van deze diensten achteruit. De kroonoppervlakte van de boom als enige criterium voor de herplantplicht is daarom onvoldoende.

Wel benadrukken de indieners dat er gebruik dient te worden gemaakt van de op dat moment best beschikbare technieken en kennis om de ecosysteemdiensten van een boom mee te beoordelen. Zo zijn er op dit moment nog geen rekentools beschikbaar voor het berekenen van het kroonvolume van een boom (meetstaf voor ecosysteemdiensten). Wanneer deze binnen enkele jaren beschikbaar komen worden deze wel in de beoordeling van de boomwaarde meegenomen.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD