Motie Aanpak geluids­hinder aan de kant van bedrijven en positieve neven­ef­fecten


6 april 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 6 april 2023, besprekende het raadsvoorstel en besluitnota Concept gebiedsperspectief Achtersluispolder (2023/1796),

constaterende dat:

  • de transformatie van de Achtersluispolder beoogt woningen toe te voegen aan delen van dit bedrijventerrein;
  • ondanks dat in de deelgebieden waar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, de voorkeurswaarde voor geluid daar wél wordt overschreden en er dus risico bestaat op geluidsoverlast voor toekomstige bewoners;
  • in de Notitie Impactbeoordeling Achtersluispolder staat: “Echter, de bedrijven hebben ruimte om in de toekomst meer geluid te produceren, waardoor de maximale ontheffingswaarde kan worden overschreden. Er zijn daarom maatregelen nodig om extra geluidbelasting te voorkomen.”;
  • in deze notitie vooral wordt voorgesorteerd op maatregelen aan de kant van de woningbouw: “In de geluidsberekeningen is geen rekening gehouden met de geluidafschermende werking van bebouwing. Door bebouwing strategisch te positioneren, kan achter deze bebouwing een aangenamer woonklimaat worden gerealiseerd.”;

Overwegende dat:

  • een verlaging van de geluidscontour van bedrijven mogelijk ook andere positieve effecten heeft, zoals een verlaging van het gebruik van grondstoffen of uitstoot van vervuilende stoffen of CO 2, bijvoorbeeld door schonere processen;
  • dit andersom ook kan gelden; naar deze ‘koppelkansen’ actief gezocht kan worden; dit maatregelen aan de kant van de constructie en positionering van de beoogde bebouwing niet uitsluit;
  • Draagt het college op in de vervolgfasen omtrent de transformatie van de Achtersluispolder in samenspraak met bedrijven ook te zoeken naar kansen om hun geluidscontour te verlagen, en daarbij te zoeken naar (koppelkansen voor en bij) verlaging van andere milieucontouren en de ecologische voetafdruk van die bedrijven, en gaat over tot de orde van de dag.


Namens

Partij voor de Dieren, Stella Pieterson

GroenLinks, Jonathan van der Sluis


Status

Verworpen

Voor

D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Startnotitie Monseigneur Callierstraat

Lees verder

Motie Participatie groen en parkeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer