Amen­dement Subsidies mogen geen afbreuk doen aan een gezonde leef­om­geving


25 mei 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 25 mei 2023, besprekend de Algemene Subsidieverordening Zaanstad 2023 en het Sanctie- en Algemeen beleid voorschot en betaling


Besluit aan artikel 13 'Aan een subsidie te verbinden bijzondere verplichtingen' in lid 4 'Het college kan verplichtingen opleggen met betrekking tot' het volgende punt toe te voegen:

i. ter bescherming van een gezonde leefomgeving


Namens de fractie van de SP, Namens de fractie van de PvdD,

Anna de Groot Stella Pieterson


Toelichting:

De Raad van Europa is van mening dat een gezonde leefomgeving een elementair mensenrecht moet worden voor alle burgers in Europa. Een en ander vloeit voort uit een uitspraak van de Verenigde Naties in 2022 die het recht op een schone, gezonde en duurzame leefomgeving als mensenrecht erkent. Het recht op een schone, gezonde en duurzame leefomgeving is erg breed en raakt aan verschillende mensenrechten. Zo kan wateroverlast of hitte het recht op gezondheid schenden, of zelfs het recht op leven als mensen daarbij overlijden. Door klimaatverandering worden bepaalde plekken onbewoonbaar en moeten mensen verhuizen naar een andere plek, of zelfs naar een ander land. Dat raakt het recht op privéleven en gezinsleven. Ook als mensen in de buurt wonen van een fabriek met giftige uitstoot, geluidsoverlast hebben van een vliegveld in de buurt of aardbevingsschade hebben als gevolg van gasboringen, wordt het recht op een schone, veilige en duurzame leefomgeving geraakt. De overheid is verplicht om dit recht te beschermen. Ook inwoners van Zaanstad moeten er vanuit kunnen gaan dat de gemeente er alles aan zal doen om voor hen een gezonde leefomgeving te bewerkstelligen. Daarom moeten er geen subsidies worden gegeven aan subsidieontvangers die op enigerlei wijze met het verkregen subsidiebedrag afbreuk doen aan een gezonde leefomgeving.

Duurzaamheid is al enigszins vastgelegd in art.13 lid 4 onder f. Gezondheid is nog niet vastgelegd in art. 13 lid 4, terwijl toch de mogelijkheid dat de gemeente met het geven van subsidies activiteiten subsidieert die op enigerlei wijze de gezonde leefomgeving aantasten.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, D66, ROSA

Tegen

Groep Lassooy, ChristenUnie, CDA, DENK, GroenLinks, PVV, Democratisch Zaanstad, PvdA, Partij voor Ouderen en Veiligheid, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Deadline onderzoek subsidie aan evenementen met dieren

Lees verder

Onderzoek slavernijverleden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer