Amen­dement: verbe­tering weer­stands­ver­mogen


Betrekking hebbend op raads­voorstel Najaars­rap­portage 2018

20 december 2018

De Gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 20 december 2018

Constaterende dat:

 • Er ultimo 2018 een tekort aan algemene reserve ter waarde van 2,9 miljoen euro is om het bepaalde weerstandsvermogen te kunnen dekken;
 • Er een groot tekort dreigt op de jeugdzorg in komend jaar, waardoor het resultaat en daarmee de waarde van de algemene reserve onder druk staat;
 • Er door middel van vrijval op bestemmingsreserves voor o.a. herplanten van bomen, het Duurzaamheidsfonds en de synagoge eenmalig extra middelen worden overgeheveld van bestemmingsreserves naar de algemene reserve;
 • Er naast de genoemde bestemmingsreserves nog veel meer bestemmingsreserves zijn waarvoor het college had kunnen kiezen om te laten vrijvallen om het weerstandsvermogen te verhogen. Hieronder bijvoorbeeld de bestemmingsreserve van 14 miljoen euro voor de aanleg van de A8-A9 verbinding.

Overwegende dat:

 • De onttrekkingen van 5 ton aan het Duurzaamheidsfonds, 1 ton aan het fonds voor het herplanten van bomen en 3 ton voor de synagoge ten minste zo controversieel zijn als een onttrekking aan de bestemmingsreserve voor de A8-A9 verbinding;
 • Het onduidelijk is waarom het college precies verwacht dat deze fondsen (ten delen) niet meer gebruikt zouden hoeven worden;
 • Het in het kader van een duurzame toekomst niet zo kan zijn dat er eerst geld wordt onttrokken aan het Duurzaamheidsfonds vóórdat er geld wordt onttrokken aan reserves t.b.v. extra autoverkeer (namelijk extra snelweg of andere wegen);
 • De onttrekkingen slechts eenmalig helpen om de dekking van het weerstandsvermogen te verbeteren (verhogen van de algemene reserve) en het geen verbetering van het financiële resultaat zal opleveren voor 2019;
 • De begroting daarom gebruikt dient te worden als voornaamste stuurmiddel om de algemene reserve te verhogen.
 • De lobby voor extra middelen vanuit het Rijk, budgetverschuivingen binnen de lopende begroting en eventuele maatregelen binnen de jeugdzorg structureel kunnen bijdragen aan het verhogen van de algemene reserve.

Besluit:

Beslispunt 5 uit het raadsvoorstel als volgt aan te passen:

 • Vaststellen van de vrijval en ophef van reserves zoals opgenomen in tabel 2 van dit voorstel, met uitzondering van Duurzaamheidsfonds, Herplantfonds en de reserve voor de synagoge, en de gevolgen daarvan te verwerken in de Narap.
 • De algemene reserve te verhogen met dit bedrag (dat zou vrijvallen uit de drie reserves) door onttrekking aan het investeringsfonds (bijvoorbeeld voor A8-A9 verbinding).

Namens de fracties van

Partij voor de Dieren, Judit Raa

GroenLinks, Paul Laport

 1. Bijvoorbeeld wordt er aangegeven in beantwoording van vragen dat het herplanten van bomen voortaan uit de lopende begroting gefinancierd gaat worden (m.b.t. Groen- en waterplan), maar er wordt niets gezegd over additionele financiële consequenties van dit beleid voor toekomstige jaren vanwege de grote achterstand aan herplanting van bomen.
 2. Door de inkomsten van de gemeente te verhogen (o.a. door maximaal te blijven lobbyen voor hogere inkomsten vanuit Den Haag) en/of op budgetposten te besparen.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen