Motie Vreemd: Vuurwerk met alle respect


20 december 2018

De gemeenteraad van Zaanstad, bijeen op 20 december 2018

Constaterende dat:

  • Het afsteken van vuurwerk voor veel inwoners een manier is om de jaarwisseling te vieren maar tegelijkertijd steeds meer inwoners zich realiseren dat vuurwerk aanzienlijke schade en overlast veroorzaakt voor mens (o.a. oogletsel, handletsel, fijnstof in de lucht, ademhalingsproblemen en schrikreacties), dier (o.a. stress- en angstreacties bij huisdieren en wilde dieren, vogels die zichzelf in blinde paniek te pletter vliegen tegen hoogspanningskabels en hoge gebouwen (1)) en milieu (o.a. zware metalen in bodem en water, afval). Dit is ook terug te lezen in de onlangs gepubliceerde infographic van de GGD Flevoland (2);
  • Verschillende gezaghebbende partijen gepleit hebben voor een vuurwerkverbod, te weten de politie, artsen en de Onderzoeksraad voor Veiligheid;
  • In het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid staat dat :
   Tijdens de jaarwisseling jaarlijks bijna 500 mensen op de spoedeisende hulp eindigen, 200ogen beschadigd raken, gemiddeld 1 dode per jaar valt en zo’n 11.000 incidentengeregistreerd worden. Daarmee is het op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar; het voor een veilige viering noodzakelijk is om de huidige aanpak op gemeentelijk, landelijk en Europees beleid aan te scherpen en dat knalvuurwerk verboden zou moeten worden;
  • Het afsteken van vuurwerk tot een enorme belasting voor de hulpverlenende instanties leidt;
  • De landelijke overheid recent heeft besloten dat gemeenten meer bevoegdheden krijgen bij

   het aanwijzen van vuurwerkvrije zones tot aan de gemeentegrenzen,

  Overwegende dat:

  • Er in Nederland duidelijk een trend waarneembaar is om op een andere wijze vorm te geven aan oud en nieuw en niet meer overal vuurwerk af te steken;
  • Er steeds minder draagvlak is voor vuurwerk en steeds meer draagvlak voor beperkende maatregelen voor het afsteken van vuurwerk;
  • Bij navraag onder gemeenten die ervaring hebben met vuurwerkvrije zones blijkt dat succes van deze zones niet afhankelijk is van de handhaving in deze gebieden maar dat het succes vooral afhangt van de preventieve werking die uitgaat van het verbod;
  • Elders in het land gemeenten als Amsterdam, Leiden, Utrecht, Arnhem, Den Haag, Groningen, Hilversum en Rotterdam het voortouw nemen in regulerende maatregelen vanuit de gemeentelijke overheid;
  • De regering de regulerende rol ook duidelijk op lokaal niveau neerlegt;
  • Zaanstad in 2018 een pilot houdt met ‘bewonersinitiatief vuurwerkvrije buurt’ waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft,

  Van mening dat:

  • De negatieve gevolgen van het afsteken van vuurwerk zoveel mogelijk teruggedrongen moeten worden;
  • Vrijwillige vuurwerkvrije zones maar een gedeeltelijk resultaat zullen gaan opleveren omtrent het terugdringen van overlast en negatieve effecten van vuurwerk voor mens, dier en milieu;
  • Duidelijkheid over waar wel en waar geen vuurwerk mag worden afgestoken kan leiden tot een lagere handhavingslast,

  Roept het college op:

  • De pilot ‘bewonersinitiatief vuurwerkvrije buurt’ in het eerste kwartaal van 2019 te evalueren en met eventuele aanpassingen te komen;
  • Tijdig te komen met afwegingskader en een lijst met ‘voor vuurwerk kwetsbare locaties’ tenbehoeve van het instellen van verplichte vuurwerkvrije zones op kwetsbare plekken in de stad, zoals het Zaans Medisch Centrum, Wildopvang etc., opdat tijdig besluitvorming kan plaatsvinden en nieuw beleid kan ingaan tijdens de jaarwisseling 2019/2020;
  • Bij het opstellen van het afwegingskader en een lijst met kwetsbare locaties overleg te plegen met belanghebbenden;
  • Dit afwegingskader in een raadsvoorstel voor te leggen aan de raad met daarbij financiële en andere consequenties;
  • Uitleg en informatie rondom het hoe en waarom van deze verplichte vuurwerkvrije zones op te nemen in de voorlichting die gegeven wordt op scholen,

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Namens de fractie van:

  De Partij voor de Dieren, Judit Raa

  1. https://www.trouw.nl/groen/miljoenen-vogels-vluchten-vanwege-vuurwerk~a70f1474/

  2. https://www.ggdghorkennisnet.n...


  Status

  Ingetrokken

  Voor

  Tegen