Amen­dement: Winkel­tij­den­ver­or­dening


1 december 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 1 december 2022, besprekende het raadsvoorstel Winkeltijdenverordening (2022/15832),

Besluit:

Artikel 2, eerste lid, als volgt te wijzigen:

sub a te wijzigen in:
a. elke eerste zondag van de maand: tussen 6 uur en 22 uur.

Een nieuw sub b in te voegen luidende:

b. op zondagen tussen 6 uur en 22 uur: indien het gaat om een winkel waar uitsluitend of hoofdzakelijklevensmiddelen worden verkocht.

Sub b te vernummeren tot sub c.

Toelichting:

Het kopen van spullen is een van de belangrijkste manieren waarop mensen bijdragen aan milieuvervuiling en klimaatverandering. De klimaatcrisis noopt ons tot het nemen van effectieve maatregelen waardoor emissies zowel binnen als buiten onze stadsgrenzen afnemen. Ook willen wij als Zaanstad op zo kort mogelijke termijn een circulaire economie hebben. Het verkorten van openingstijden van winkels is een manier om impulsaankopen te verminderen en daarmee de emissies en milieuvervuiling terug te dringen, evenals de (kleding)afvalstroom te verlagen. Urgenda berekende in 2019 dat een winkelsluiting op zondag voor heel Nederland een CO2-besparing van 1,2 Mton CO2 kan opleveren. Dat is een aanzienlijke besparing en laaghangend fruit.

Dit amendement beoogt op een proportionele manier de winkeltijden voor winkeliers iets te verkorten, waardoor wel zoveel mogelijk reductie van uitstoot en milieuvervuiling – wat deze maatregel tot doel heeft – te bereiken, maar waar ondernemers en het winkelend publiek in redelijke mate nog steeds van een extra weekenddag gebruik kunnen maken.

Wel is het belangrijk voor Zaanse ondernemers dat er een gelijk speelveld blijft. Zo zou er met omliggende gemeenten afspraken kunnen worden gemaakt om dezelfde maatregel te treffen. Voor webwinkels zou Zaanstadeen lobby kunnen starten richting Den Haag en bezorgbedrijven dat verwerking van bestellingen op zondag niet langer mogen, waardoor het niet nog aantrekkelijker wordt om de lokale middenstand links te laten liggen en online te winkelen. Hiertoe roepen wij op via een aparte motie.

De regels voor zondagsopening zijn in de voorgestelde situatie overigens weer min of meer vergelijkbaar met de situatie van vóór 2011 (toen gold de Winkeltijdenverordening uit 1998). Sinds 2011 gelden de huidige openingstijden die met het raadsvoorstel Winkeltijdenverordening ongewijzigd blijven. Dit amendement maakt wel verschil tussen winkels die (hoofdzakelijk) levensmiddelen verkopen en overige winkels.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens


Status

Ingediend

Voor

Tegen