Motie Instru­menten voor een schonere lucht in Zaanstad


1 december 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 1 december 2022, besprekende raadsvoorstel en besluitnota “Vaststelling bestemmingsplan Slachthuisstraat 67 en 67a, Zaandam” (2022/19899),

constaterende dat:

• Zaanstad gezondheid en kansengelijkheid twee van de belangrijkste opgaven vindt, die beide mede door de kwaliteit van de lucht worden beïnvloed;

• Zaanstad een van de meest ongezonde steden van Nederland is, door onder meer de uitstoot en geluidshinder van (lucht-)verkeer en de industrie;1

• droogte en hittestress onze steden kwetsbaar maken voor smog en slechtere lucht, waar vooral kwetsbare en zieke mensen steeds meer hinder van ondervinden;

• de GGD stelt dat de Europese normen de gezondheid onvoldoende beschermen;

• de GGD adviseert om geen woningen en andere gevoelige bestemmingen te bouwen binnen 300 m van snel- en andere drukke wegen, omdat “Gezondheidsrisico’s van omwonenden nemen toe naarmate de afstand tot de weg kleiner is, ook wanneer de luchtkwaliteit aan de Europese grenswaarden voldoet.”2;

• het voorliggende bestemmingsplan zich ruim binnen een straal van 300 m van de A8 bevindt;

• gemeenten, met de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet, meer beleidsvrijheid en mogelijkheden krijgen om rekening te houden met gezondheid, onder meer met betrekking tot de luchtkwaliteit;3

overwegende dat:

• de ontwikkeling aan de Slachthuisstraat vanwege bovengenoemde factoren voldoende aanleiding is om te onderzoeken hoe de gezondheid beter beschermd kan worden tegen luchtvervuiling;

• dat ook voor andere delen van de stad gunstig kan zijn, omdat een stapeling van milieubelasting voor grote delen van de stad geldt;

• het voor onze inwoners belangrijk is dat de raad besluiten geïnformeerd neemt;

verzoekt het college:

• te verkennen
o welke nog niet benutte concrete mogelijkheden de gemeente - nu én onder de Omgevingswet - heeft om de luchtkwaliteit, onder meer aan de Slachthuisstraat, in de toekomst te verbeteren;
o hoe die zich tot elkaar en tot andere (landelijke) ontwikkelingen verhouden;
• indien mogelijk aan te geven welke afwegingen daarbij gemaakt kunnen worden met betrekking tot bijvoorbeeld sturingsstijlen (rollen van de overheid) en met tot nut, noodzaak en effectiviteit en of maatregelen passen zijn voor het probleem;
• hierover voor de zomer van 2023 te rapporteren aan de raad, of eerder indien dit voor besluitvorming rondom invoering van de Omgevingswet relevant is;

en gaat over tot de orde van de dag.
Stella Pieterson, Partij voor de Dieren

1 https://www.arcadis.com/nl-nl/knowledge-hub/perspectives/europe/netherlands/2022/gezonde-stad-index-2022

2 https://www.rivm.nl/ggd-richtlijn-medische-milieukunde-luchtkwaliteit-en-gezondheid/luchtkwaliteit-advisering-door-https://www.rivm.nl/ggd-richtlijn-medische-milieukunde-luchtkwaliteit-en-gezondheid/luchtkwaliteit-advisering-door-GGD/beleidsadvisering-ruimtelijke-planvorming;

3 https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingswaarde/afwijkende/


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

ChristenUnie, CDA, DENK, GroenLinks, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV, SP