Motie: Online bezorg­diensten


Bij de winkel­tij­den­ver­or­dening

1 december 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 1 december 2022, besprekende het raadsvoorstel Winkeltijdenverordening (2022/15832),

Constaterende dat:

• Urgenda in 2019 berekende dat een winkelsluiting op zondag voor heel Nederland een CO2- besparing van 1,2 Mton CO2 kan opleveren1;

• De klimaatcrisis snelle en effectieve maatregelen vereist;

• Zaanstad uiterlijk in 2050 een circulaire economie wil hebben.

Overwegende dat:
• Een winkelsluiting op zondag een mogelijk concurrentienadeel oplevert voor Zaanse winkeliers ten opzichte van winkeliers in buurgemeenten en online bestelplatforms;
• Een gelijk speelveld behouden voor Zaanse ondernemers belangrijk is voor het draagvlak voor het treffen van klimaatmaatregelen;
• Amsterdam en andere (buur)gemeenten mogelijk ook open staan om gezamenlijk (al dan niet in MRA verband) op te trekken in beleid om impulsaankopen te verminderen, waaronder een algemene winkelsluiting op zondag;
• Online platforms niet bevoordeeld mogen worden door verminderde openingstijden van fysieke winkels (die vaak ook meer lokaal acteren), waardoor maatregelen op landelijk niveau, dan wel afspraken met de belangrijkste pakketbezorgers over het niet verwerken van online bestellingen op zondag noodzakelijk zijn.

Verzoekt het college:
• In MRA-verband af te stemmen met gemeenten over een gezamenlijk standpunt in het verkorten van winkeltijden als effectieve klimaatmaatregel;
• Een lobby te starten richting het Rijk om online platforms geen onevenredig concurrentievoordeel te laten krijgen doordat zij niet gebonden zijn aan openingstijden.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad, Melchior Mattens

1 Urgenda-40-puntenplan.pdf


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SP

Tegen

CDA, DENK, GroenLinks, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV

Lees onze andere moties

Amendement: Winkeltijdenverordening

Lees verder

Amendement Marktstraat 22 Wormerveer: het nuttige en het aangename

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer