Asiel­zoekers sneller aan het werk


Motie bij de Voor­jaarsnota

20 juni 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 20 juni, behandelen de motie inzake asielzoekers sneller aan het werk.

Constaterende dat:

 • kansrijke asielzoekers die (nog) geen verblijfsvergunning hebben, tijdens de eerste zes maanden van hun verblijf in Nederland niet mogen werken;
 • zij na deze periode, totdat ze een verblijfsvergunning krijgen, alleen kunnen werken met een tewerkstellingsvergunning (TWV) gedurende maximaal 24 weken per jaar en onder bepaalde voorwaarden;
 • zij hiermee in een wachtstand terecht komen, wat onder andere leidt tot een passievere/afhankelijke houding die integratie en participatie later in het proces in de weg kan staan;
 • de aanpak ten aanzien van ontheemden uit de Oekra├»ne heeft laten zien dat een vroegtijdige en snelle instroom op de arbeidsmarkt wel degelijk mogelijk is voor een deel van de doelgroep;
 • in den lande zich verschillende initiatieven ontplooien gericht op een vroegtijdige bemiddeling richting de arbeidsmarkt ten aanzien van (kansrijke) asielzoekers en statushouders.

overwegende dat:

 • mensen die participeren, sneller de taal leren, integreren en daarmee een betere start maken in onze samenleving;
 • asielzoekers door verschillende oorzaken te lang in een wachtstand verblijven en niet actief kunnen deelnemen aan onze samenleving en arbeidsmarkt;
 • deelname tevens zou kunnen bijdragen aan draagvlak en verdraagzaamheid in de maatschappij;

Roept het college op om:

 1. Lobby te voeren richting het Rijk om landelijke wetgeving en randvoorwaarden dusdanig aan te passen dat kansrijke asielzoekers vroegtijdig kunnen instromen op de arbeidsmarkt;
 2. Te onderzoeken of er tevens een pilot/aanpak mogelijk is gericht op vroegere instroom op de arbeidsmarkt van kansrijke asielzoekers;
 3. Dit onderzoek uit te werken met relevante partijen zoals het COA, lokaal betrokken partijen en/of eenlandelijke partij zoals Startfoundation en hierover voor het einde van het jaar een terugkoppeling tegeven;en gaat over tot de orde van de dag.

Merel Kingma, D66 Zaanstad

Melchior Mattens, Partij voor de Dieren Zaanstad


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA, DENK, GroenLinks, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, SP

Tegen

Groep Lassooy, PVV, Democratisch Zaanstad