Barbecue in parken, recreatie- en natuur­ge­bieden


Motie vreemd aan de orde van de dag

19 juli 2018

Constaterende dat:

  • Door de droogte er een grotere kans bestaat op natuurbranden;
  • Er twee weken geleden een natuurbrand heeft plaatsgevonden in het Twiske, waarbij enkele honderden m2 riet en bosjes zijn afgebrand;
  • Bij het BBQ’en door veel mensen grote hoeveelheden afval achtergelaten wordt in de natuur;
  • De situatie op een aantal plekken momenteel zelfs zo ernstig is dat er sprake is van een kleine vuilnisbelt;
  • Zowel het brandgevaar en de grote hoeveelheid zwerfafval ernstige gevolgen kan hebben voor de natuur en de dieren.

Overwegende dat:

  • Langdurige droogte door klimaatverandering in de toekomst vaker voor zal komen;
  • Bij BBQ’en kankerverwekkende stoffen vrijkomen via onder meer de rook [1] en dit slecht is voor mens, dier en milieu;
  • Brandgevaar voorkomen dient te worden en veiligheid te allen tijde zwaarwegend is.

Doet een oproep aan de burgemeester vanwege reëel brandgevaar: er op toe te zien dat er extra toezicht plaatsvindt in parken en natuur en recreatiegebieden tijdens droogteperioden (natuurbrandrisicofase 2 van de brandweer) en hier streng op te handhaven. Tevens te verzoeken binnen de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland eenzelfde verscherpt toezicht en handhaving te hanteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de Partij voor de Dieren,

Judit Raa

1: https://www.medicalnewstoday.c...


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen