Corpo­raties beter in positie brengen


8 november 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 8 november 2022, besprekende het

raadsvoorstel Begroting 2023-2026 (2022/18400),

Constaterende dat:

 • De afspraken omtrent het halen van 26.000 corporatiewoningen in 2024 – conform prestatieafspraken – al onhaalbaar zijn geworden (bijna 1000 woningen te realiseren in amper 2 jaar);
 • De corporaties dit beeld bevestigden tijdens het gesprek met de corporaties van 14 oktober j.l.;
 • De corporaties verduurzaming combineren met groot onderhoud i.v.m. kosteneffectiviteit;
 • De corporaties met veel verschillende uitdagingen tegelijkertijd worden geconfronteerd en ook keuzes moeten maken vanwege beperkte financiën;

Overwegende dat:

 • Corporaties moeite hebben met het vinden van geschikte nieuwbouwlocaties;
 • De gemeente via het voorkeursrecht in staat is om op de middellange termijn te sturen hoeveel bouwlocaties er beschikbaar komen voor de corporaties;
 • Corporaties in hun onderhoudsplanning sturen op kosteneffectiviteit van onderhoud en verduurzaming, maar daarbij niet per se de beste kansen pakken om het totale energieverbruik van hun woningen zo effectief en snel mogelijk naar beneden te brengen;
 • Een stimulans inbouwen om de onderhoudsplanning aan te passen o.b.v. grootste maatschappelijke winst (de totale kosten van energieverbruik vs de renovatiekosten [1] ) kan helpen optimale keuzes te maken;
 • Het voor de corporaties lastig is om hun planning voor groot onderhoud voor het komend jaar aan te passen, maar gegeven de energiecrisis het wel van belang is te kijken óf er nog grotere slagen gemaakt kunnen worden;

Roept het college op:

 • Te onderzoeken of het innemen van strategische grondposities en het vestigen van eerste recht tot koop ingezet kan worden om corporaties meer ontwikkelruimte te bieden;
 • Samen met de corporaties een strategische verduurzamingsagenda te onderzoeken, waarbij de totale maatschappelijke waarde wordt geoptimaliseerd;

De resultaten terug te koppelen naar de raad.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens

[1] Stel: een gebouw met energielabel F staat later op de planning voor groot onderhoud dan een gebouw met
label D, dan kan het maatschappelijk meer opleveren om toch eerder met het gebouw met de F-label aan de
slag te gaan.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen