Toezicht ecologie


8 november 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 8 november 2022, besprekende het

raadsvoorstel Begroting 2023-2026 (2022/18400),

Constaterende dat:

 • Zaanstad momenteel 2 FTE heeft voor ecologie;
 • Zaanstad werkt met een lokale doorvertaling van de gedragscode soortbescherming van Rijkswaterstaat;
 • Een leidraad voor het beschermen van soorten is het vaststellen van een leef- en invloedsgebied op dieren van activiteiten, waaronder ruimtelijke projecten;
 • Nu bij projecten gebouwd wordt op extern advies en (te) kortstondige controle op aanwezigheid van diersoorten;
 • Dit broedseizoen er vanuit Krommenie, het Kalf en de Kogerveldwijk inwoners o.a. ons en de gemeente benaderd hebben om te melden dat bij snoei- en kapwerkzaamheden geen ecoloog aanwezig was om vast te stellen dat er geen dieren werden verstoord, terwijl het wel aannemelijk is dat bij eerdere ecologische inspecties zaken over het hoofd zijn gezien;
 • De aanwezigheid van een ecoloog wel het uitgangspunt is van de leidraad soortbescherming als het aannemelijk is dat dieren verstoord kunnen worden door werkzaamheden of andere activiteiten;
 • in het Kalf daarom door de gemeente achteraf alsnog een ecoloog de werkzaamheden is gaan waarnemen, helaas na het grootschalig verwijderen van bosschages;
 • Na onderzoek is gebleken dat o.a. voor de kermis in het Burgemeester in ’t Veldpark enig zicht op ecologische impact op broedende vogels ontbreekt (sinds laatste melding over vuurwerk in 2017), zowel bij de gemeente als de OD;
 • Er ook na het broedseizoen weer talloze meldingen zijn geweest waarbij aannemers bijvoorbeeld betonplaten tegen bomen aanzetten;
 • Uit antwoorden op technische vragen bleek dat: “Bij het uitvoeren van het werk door het ingenieursbureau in de gemeente zijn de ecologen doorgaans niet betrokken. Het ingenieursbureau is zelf verantwoordelijk voor het werken volgens de landelijke gedragscode soortbescherming of in het geval dat een ontheffing is verleend, zien zij toe op het uitvoeren van het werk volgens deze ontheffing. Vaak is het toezicht bij de aannemer gelegd die het werk uitvoert.”;
 • Aannemers in de regel – blijkens alle voorbeelden en de schaarste aan goede aannemers – onvoldoende kennis hebben dan wel toezicht houden op het goed uitvoeren van de gedragscode;

Overwegende dat:

 • Een sterke ecologische structuur in de stad noodzakelijk is in de bestrijding van de biodiversiteitscrisis;
 • Meer capaciteit op ecologie ervoor kan zorgen dat de gemeente meer toezicht kan houden op activiteiten in de stad die flora en fauna verstoren, conform de Zaanse leidraad van de gedragscode soortbescherming;
 • Meer capaciteit op ecologie ook de controle op vergunningsverlening kan versterken;
 • Middels voorlichting en handhaving een ecoloog in combinatie met een “groene BOA” aannemers beter op de regels kunnen worden gewezen en ook kunnen worden bestraft wanneer er grove fouten/nalatigheid in het spel is;
 • Middels bestuurlijke boetes deze extra te werven capaciteit zichzelf deels kan financieren;

Roept het college op

 • Voor het broedseizoen van 2023 begint, met een voorstel naar de raad te komen om middels extra capaciteit op ecologie en handhaving (groene BOA) aannemers te gaan voorlichten en – indien nodig – ook te bekeuren;
 • De kosten en baten hiervan inzichtelijk te maken;
 • Met aannemers het gesprek aan te gaan om te inventariseren waardoor het zo vaak voorkomt dat er fouten worden gemaakt en op welke vlakken de gemeente zou kunnen ondersteunen;
 • En de resultaten daarvan terug te koppelen naar de raad.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,

Melchior Mattens


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen