Stop met overal blad­blazen


8 november 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 8 november 2022, besprekende het

raadsvoorstel Begroting 2023-2026 (2022/18400),

Constaterende dat:

  • Gevallen bladeren een belangrijke voedingsbron zijn voor de bodem en dat veel diersoorten in de stad gebruik maken van o.a. de bedekking die deze bieden (denk bijvoorbeeld aan egels, maar ook aan vogels die eten van de insecten die zich in de bladeren verbergen);
  • De gemeente nog steeds werkt met bladblazers op tweetaktmotoren en daarmee zowel de eigen medewerkers gezondheidsschade berokkent door hoge fijnstofconcentraties en CO₂ uitstoot;
  • Alle voetpaden en wegen “schoongemaakt” worden, hetgeen een arbeidsintensieve en dus dure operatie is;

Overwegende dat:

  • Zaanstad gegeven de huidige onzekere financiële situatie voorzichtig moet omgaan met haar financiële middelen;
  • Het terugbrengen van het aantal plekken waar bladeren worden opgeruimd tot een verbetering van de biodiversiteit in de stad, minder kosten, minder milieuvervuiling en geluidscontouren leidt;
  • Het gericht blijven opruimen rondom plekken waar mensen anders beperkt worden in hun mobiliteit [1] juist meer en sneller aandacht kan krijgen door te prioriteren;

Roept het college op:

  • Naar de raad met een voorstel te komen hoe het opruimen van bladeren tot een minimaal niveau kan worden teruggebracht;
  • Daarbij terug te koppelen naar de raad welke kostenbesparing daarmee gerealiseerd kan worden, welke invloed dit heeft op de biodiversiteit en hoe het veiligheidsgevoel op straat gegarandeerd blijft;
  • Bewoners actief te informeren over de verschillende functies van afgevallen bladeren. Bladeren zijn geen afval, maar een onderdeel van de natuur/kringloop.


Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen