Amen­dement Er kunnen wel een paar bomen bij!


Amen­dement bij de voor­jaarsnota 2019-2023

6 juni 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 3 en 20 juni 2019

besluit in het Raadsvoorstel en Besluitnota Voorjaarsnota 2019-2023 punt 6. van het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

• 6 In te stemmen met de gewijzigde begroting 2019 in termen van lasten en baten per programma en toevoegingen en onttrekkingen reserves conform het overzicht in bijlage 4.1 'Overzicht van baten en lasten' met dien verstande dat er geen onttrekking aan de reserve Herplant Bomen zal plaatsvinden;

• de reserve Herplant bomen te gebruiken voor het oorspronkelijke doel, zoals geformuleerd in de begroting 2018-2021;

• de reserve bovendien, waar mogelijk, te gebruiken voor het verplanten in plaats van het kappen van waardevolle, oudere bomen.


Zo nodig de overige punten in het raadsvoorstel hierop aan te passen.


Namens de fracties van:

SP, Patrick Zoomermeijer

Partij voor de Dieren, Judit Raa

GroenLinks, Romkje Mathkor

D66, Flip Hoedemaeker

ROSA, Mariska Schuttevaêr

Toelichting:

In de Voorjaarsnota staat dat de reserve Herplant Bomen om de volgende reden tot stand is gekomen: "Dit is in het najaar 2016 gedoteerd met de afspraak de verkoopopbrengst van een stuk grond in te zetten voor de herplant van bomen die voor de ontwikkeling van deze locatie moesten worden gekapt." Deze tekst komt niet overeen met de tekst in de begroting 2018-2021. Daar staat: "Doel: Het behoud en versterken van de bomenstructuur in Zaanstad. Voor de herplant van bomen die zijn omgewaaid als gevolg van stormschade of voortkomen uit bouwplanontwikkeling of uit de herinrichting van een wijk of straat. Wanneer herplant op korte termijn, op diezelfde locatie, niet mogelijk is wordt deze reserve ingezet zodat dit op een nader te bepalen moment wel kan."

In het Bomenbeleidsplan wordt uitgebreid ingegaan op het nut van bomen. Bovendien wordt in het Bomenbeleidsplan opgemerkt: "Bij kap, ziekte of sterfte zal aanplant van een nieuwe boom moeten plaatsvinden." Of daadwerkelijk iedere gekapte, zieke of gestorven boom daadwerkelijk aanplant van een nieuwe boom tot resultaat heeft, is in dit verband niet van belang. Van belang is dat er een groot maatschappelijk verzet is ontstaan tegen de al dan niet noodzakelijke kap van bomen.

De reserve Herplant Bomen moet daarom niet vrijvallen, maar gebruikt worden voor het oorspronkelijke doel, zoals beschreven in de begroting 2018-2021.

Ook moeten oudere, waardevolle bomen, in de kracht van hun leven, indien nodig vaker worden herplant en naar een andere plek verplaatst kunnen worden. Het kappen van een mooie gezonde boom is zonde! De reserve Herplant Bomen moet ook dit doel dienen.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, DENK, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, VVD, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, SP

Tegen

Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV