Amen­dement Ook voor Nuggers nieuwe kansen!


Amen­dement bij de Voor­jaarsnota 2019-2023

6 juni 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 3 en 20 juni 2019,


besluit in het Raadsvoorstel en Besluitnota Voorjaarsnota 2019-2023 punt 6. van het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

• 6. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2019 in termen van lasten en baten per programma en toevoegingen en onttrekkingen reserves conform het overzicht in bijlage 4.1 'Overzicht van baten en lasten' met dien verstande dat er geen onttrekking aan de reserve Werkgelegenheidsprojecten zal plaatsvinden.

• Het in de reserve Werkgelegenheidsprojecten overblijvende bedrag van € 117.000,- vóór 2021 te bestemmen voor een werkgelegenheidsproject voor niet- uitkeringsgerechtigden.

Zo nodig de overige punten in het raadsvoorstel hierop aan te passen.
Namens de fracties van

SP, Patrick Zoomermeijer

PvdD, Judit Raa

Toelichting:

Veel inwoners die op oudere of jongere leeftijd worden ontslagen, kunnen na een mogelijke WW-uitkering een beroep doen op een uitkering conform de Participatiewet. Voor een aantal mensen is die mogelijkheid er niet. Inwoners wiens partner een inkomen heeft, inwoners die een gezamenlijke huishouding met iemand voeren, ZZP'ers, jongeren die noodgedwongen bij hun ouders moeten blijven wonen. Voor deze mensen, vooral voor ouderen boven de 55 jaar, is het moeilijk om weer aan het werk te komen. Omdat zij geen loon en geen uitkering hebben, leidt dit op kortere of langere termijn tot schulden en armoede. Schuldhulpverlening en armoedebestrijding kosten de gemeente ook geld. Daarom moet de reserve van € 117.000,- die nog in de reserve Werkgelegenheidsprojecten zit niet aan deze reserve onttrokken worden, maar besteed worden aan een werkgelegenheidsproject voor Nuggers. Indien € 117.000,- onvoldoende is voor een dergelijk werkgelegenheidsproject, kan aanvulling van het bedrag komen uit het bedrag dat Zaanstad in 2019 en 2020 zal ontvangen uit Perspectief op Werk.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren

Tegen

DENK, CDA, ChristenUnie, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV