Fiet­sen­op­stel­plaats op de Wilhel­mi­nabrug


3 februari 2022

De gemeenteraad van Zaanstad in vergadering bijeen op 03- 02-2022

Constaterend dat;

De gemeenteraad kennis heeft genomen van de uitkomst “integrale Veiligheid Scan Wilhelminabrug/Sluizen complex”

De gemeenteraad in een eerder stadium kennis heeft genomen van het Advies van Goudappel en de commentaren daarop van de Fietsersbond en de Politie.

Van mening zijnde dat;

Het toestaan van fietsverkeer in het 30km gebied zowel op het Wilhelmina brugdeel voor snelverkeer (auto- en motorvoertuigen) alsmede langzaam verkeer een onrustig en onduidelijk verkeersbeeld geeft,

Het opvolgen van het Goudappel advies optie 3 volgens de deskundigen van de Politie en de Fietsersbond een eenduidig helder beeld verschaft aan alle gebruikers van de bruggen in het Wilhelmina sluizen complex,

De zwakke verkeersdeelnemers in Zaanstad een optimale bescherming verdienen van de overheid, dit om in de toekomst de ambitie van “nul” dodelijke verkeersslachtoffers waar te kunnen maken,

Het niet kunnen beschikken over een Fietsenopstelplaats nabij de slagbomen door de brug bedienaars als zeer hinderlijk wordt ervaren,

Besluit;

  1. 1) Het college opdracht te geven met een technisch, juridisch en financieel haalbaar plan te komen om de bruggen in het Wilhelminasluizencomplex te beginnen met de Wilhelminabrug aan te passen volgens optie 3 van het Goudappel advies,
  2. 2) In dit plan een fietsenopstelplaats voor de slagbomen mee te nemen
  3. 3) De haalbaarheid en het tijdspad van een dergelijk plan voor 1 maart 2022 aan de

    gemeenteraad terug te koppelen,

En gaat over tot de orde van de dag,
Jan de Vries (D66) - Jan de Laat (GROENLINKS) - Hans Kuyper (ROSA) Roland van Braam (De Socialisten) - Melchior Mattens (PvdD)
Jos Kerkhoven (DZ) – Sebnem Pancar (DENK) – Tjeerd Pietersma (PvdA) Christa Neefjes-IJfs (CU)


Status

Ingediend

Voor

Tegen