Geen stikstof in het Guisveld


Motie bij de Voor­jaarsnota

29 juni 2021

De raad, bijeen op 29 juni 2021, ter bespreking van het document voorjaarsnota 2021-2025 “Molen op de wind houden”,

Constaterende dat

 • de Zaanse beschermde Natura-2000 gebieden zwaar te lijden hebben onder de grote hoeveelheden stikstofoxide van verkeer en ammoniak uit industrie en landbouw;
 • het Programma Aanpas Stikstof (PAS) gebruik maakte van drempelwaarden waar een individueel project onder moest blijven om niet integraal met andere ontwikkelingen te hoeven worden beoordeeld;
 • het Guisveld te maken heeft met een te grote stikstofdepositie en de ontwikkeling van een groot woningbouwproject in Zaandijk zowel tijdelijk als structureel de depositie op het gebied verder zal verhogen;
 • de Kraaien naar het Fortuinveld zouden moeten verhuizen, hetgeen direct aan het beschermde Guisveld gelegen is;
 • de realisatie van het sportpark op locatie Fortuinweg gebaseerd is op de reeds vergeven vergunning onder de PAS in 2018 – voordat de Raad van State de PAS als onjuiste methodiek bestempelde.

Overwegende dat

 • het plaggen van o.a. het Westzijderveld geen structurele oplossing is, omdat het plaggen duur is én leidt tot een verarming van mineralen in de bodem;
 • ook langs het Freek Engelpad zichtbaar is hoezeer bramenstruiken al andere soorten overwoekeren;
 • het met veel soorten weidevogels slecht gaat doordat de stikstofcrisis in grote mate bijdraagt aan de achteruitgang van de insectenpopulatie én leiden tot verzwakte kuikens door lagere calciumgehaltes in insecten;
 • ook lokale overheden zich dienen te houden aan de strekking van de habitatrichtlijn;
 • dit kan juridisch ontweken worden door gebruik te maken van de reeds in 2018 verstrekte PAS-vergunning, maar feitelijk in strijd is met de instandhoudingsdoelstellingen (van o.a. weidevogels) wanneer de realisatie van het sportpark een verhoogde stikstofdepositie in het Guisveld oplevert;
 • het beschermen van de biodiversiteit topprioriteit zou moeten zijn voor de Zaankanters van morgen;


Verzoekt het college

Bij de aanleg het sportpark pal naast het beschermde Westzijderveld ervoor te zorgen dat er geen stikstofdepositie ontstaat binnen het aanliggende Natura 2000-gebied. Dit houdt in ieder geval in dat er uitsluitend gebruik gemaakt zal worden van elektrische (bouw)voertuigen. Andere processen waar stikstofoxiden door vrijkomen worden in kaart gebracht en eveneens voorkomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren,

Melchior Mattens


Status

Ingediend

Voor

Tegen