Jagen op vossen: een dood­lo­pende weg


Motie bij Gebieds­visie Polder Westzaan

14 juli 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 14 juli 2022, besprekende het raadsvoorstel

Integrale Gebiedsvisie Polder Westzaan (2022/10271),

Constaterende dat:

  • op pagina 62 genoemd staat dat “een afgestemd integraal beheerplan … inclusief aanpak predatie” moet worden opgesteld;
  • op pagina 29 o.a. predatie door vossen wordt genoemd als factor met negatief effect op de natuurkwaliteit en de biodiversiteit;
  • Zaanstad o.a. voor ganzen inzet op diervriendelijk beheer, maar formeel geen jachtvrije gemeente is;

Overwegende dat:

  • vossen belangrijk zijn in de predatie van ganzen en omdat ganzen zich minder nestelen in gebieden met vossen [1];
  • vossen een belangrijke rol vervullen voor andere kleine zoogdieren, o.a. doordat er resten van (ganzen)predatie voor hen overblijven;
  • de landschapsinrichting een belangrijke invloed heeft op de overlevingskans van weidevogels en predatie door vossen: waterrijke (moeras)gronden zijn veel onaantrekkelijker en broedsucces van vogels is in die gebieden veel groter;
  • weidevogels baat hebben bij hoog, kruidenrijk grasland voor eten en beschutting tegen predatoren;
  • vossen slimme dieren zijn die gebruik maken van menselijke markeerpunten van weidevogelnesten om deze te lokaliseren;
  • met creatieve en innovatieve oplossingen en bronmaatregelen de weidevogels op een diervriendelijke manier beschermd kunnen worden tegen predatoren;

Roept het college op

bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Polder Westzaan (en eventuele volgende fasen) in te zetten op diervriendelijke, niet-dodelijke methoden om weidevogels te beschermen tegen vossen en andere voor hen gevaarlijke dieren;

en gaat over tot de orde van de dag,

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad, Melchior Mattens
Namens ROSA, Mariska Schuttevaêr

[1] https://www.bij12.nl/assets/FF-77a.-Voslamber-et-al-2013.-Invloed-vos-op-broedsucces-grauwe-gans.pdf


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ROSA, SP, VVD

Tegen

CDA, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV