Water­ga­rantie onhoudbaar


Motie bij Gebieds­visie Polder Westzaan

14 juli 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 14 juli 2022, besprekende het raadsvoorstel

Integrale Gebiedsvisie Polder Westzaan (2022/10271),

Constaterende dat:

  • er in de Gebiedsvisie gesproken wordt over een zoetwatergarantie voor vee wanneer de verbrakking van de polder wordt gerealiseerd;
  • de Waterwet de (Rijks)overheid het wettelijk kader geeft om water te herverdelen in tijden van schaarste;

Overwegende dat:

  • als gevolg van klimaatverandering er in de toekomst steeds vaker en extremere droogtes zullen optreden;
  • een watergarantie voor het vee kan worden afgegeven voor reguliere omstandigheden, maar tijdens perioden van extreme droogte de watervoorziening voor landbouw vanuit de Waterwet wordt ondergeprioriteerd;
  • het belangrijk is dat veehouders weten dat de garantie slechts zo ver rijkt als het beschikbaar zijn van voldoende zoet water, zodat de veehouders geïnformeerd en weloverwogen bedrijfstechnische afwegingen kunnen maken;

Roept het college op

veehouders te informeren over de kaders van de Waterwet en de potentiële langetermijngevolgen van klimaatverandering (droogte) op de waterzekerheid voor vee in het gebied;

En gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD