Kom in verzet tegen de afbraak van de finan­ciële positie van gemeenten


Motie bij de Voor­jaarsnota

20 juni 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 20 juni 2023, besprekend de Voorjaarsnota 2024-2027

Constaterende dat:

 • de financiële positie van de gemeente Zaanstad er, ondanks een recent gesloten akkoord over de jeugdzorg, verre van rooskleurig uitziet;
 • de gemeente Zaanstad vooralsnog onvoldoende door het Rijk gecompenseerd wordt voor autonome ontwikkelingen als hoge prijs- en looninflaties;
 • het accres van het gemeentefonds vanaf 2026 (het ravijnjaar) niet meer meegroeit met de omvang van de Rijksuitgaven;
 • gemeenten in 2026 een bedrag van € 3 miljard tekort zullen komen en ook Zaanstad een tekort te verwerken krijgt;
 • het prachtige positieve rekeningresultaat van 2022 wordt opgeslobberd door ondermeer de egalisatiereserve, die besteed wordt om de onvoldoende betalingen van het Rijk aan te vullen in 2026;
 • de financiële druk de gemeenteraadsleden noopt tot het maken van lastige financiële keuzes;

Overwegende dat;

 • het actiecomité Raden in Verzet zich inzet voor voldoende budget voor gemeenten, zodat gemeenten hun werk kunnen doen en gemeenteraden meer kunnen doen dan bezuinigen op voorzieningen in stad, buurt en dorp;
 • de onzekerheid van de gemeente Zaanstad na het ravijnjaar 2026 er nu al voor zorgt dat er geen ruimte is voor nieuwe intensiveringen waarvoor de raad een positieve zienswijze heeft afgegeven;
 • op termijn linksom of rechtsom ook onze inwoners hiervan de dupe worden;
 • raadsleden raadslid zijn geworden omdat ze het allerbeste willen voor hun gemeenteen niet om hun gemeente kapot te bezuinigen;
 • dit uiteraard ook geldt voor de gemeenteraadsleden van Zaanstad.

Besluit:

 • ons als gemeenteraad aan te sluiten bij het actiecomité Raden in Verzet;
 • met en in het actiecomité te strijden tegen de afbraak van de financiële positie van gemeenten en met name tegen de afbraak van de financiële positie van de gemeente Zaanstad.


Status

Aangenomen

Voor

Groep Lassooy, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA, DENK, GroenLinks, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV, SP

Tegen