Koppel infla­tie­on­der­steuning aan oplos­singen


Motie bij de begroting 2023-2026

3 november 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 8 november 2022, besprekende de Begroting 2023-2026 (2022/18498),

constaterende dat:

 • Zaanstad voornemens is om externe partners (financieel) te ondersteunen vanwege de (energie)inflatie;
 • deze externe partners allerlei mogelijkheden hebben om bij te dragen aan het behalen van het Parijs-akkoord;
 • Volgens het State of Climate Action 2022-rapport1 van o.a.World Resources Institute, bijna al onze systemen moeten transformeren om onder de 1,5 ᵒC opwarming te blijven, waaronder dat mensen in de Westerse wereld nog maximaal een hoeveelheid van twee hamburgers per week aan vlees kunnen eten;
 • dit geen nieuws is, en wél de wetenschappelijke consensus2;
 • de effecten van het eten van vlees uiteenlopen van uitstoot van broeikasgassen, veranderd landgebruik (habitatverlies, en daardoor biodiversiteitsverlies en een toegenomen kans op zoönosen zoals corona) en verspilling van voedsel en zoet water, tot verzuring en eutrofiëring (stikstof en zo);
 • we dus alle mogelijkheden moeten aangrijpen om de eiwittransitie te versnellen;

overwegende dat:

 • het aanbieden van volwaardige vegan catering (bijvoorbeeld minimaal één volwaardige plantaardige menu-optie per maaltijdmoment) inwoners in staat stelt om een klimaatvriendelijke keuze te maken;
 • je dat eigenlijk alleen kan vragen als je zelf het goede voorbeeld geeft;
 • Zaanstad een koploperspositie ambieert in de eiwittransitie vanwege de aanwezigheid van een groot ‘foodcluster’;

roept het college op

 • volwaardige vegan catering als voorwaarde op te nemen voor de ondersteuning aan externe partners in het kader van de (energie)inflatie;
 • deze organisaties te ondersteunen door ze te informeren over het belang en de mogelijkheden van volwaardige en smaakvolle plantaardige alternatieven;
 • te zoeken naar mogelijkheden om partners en ondernemers in de stad onderling te verbinden;
 • en hierover te rapporteren aan de raad;

en vraagt het college om dit voor de eigen organisatie ook in overweging te nemen, en ook daarover terug te koppelen aan de raad,

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Stella Pieterson

  1 https://files.wri.org/d8/s3fs-public/2022-10/state-of-climate-action-2022.pdf?VersionId=FGO5z5zZIa3qyqTNLfoH4BqIuXxMnyOm

  2 Zie bijvoorbeeld Poore https://www.youtube.com/watch?v=J5hjV2WOd4Y&t=6s of de korte versie https://www.youtube.com/watch?v=WJ25O_BD5OM; Poore & Nemecek https://josephpoore.com/Science%20360%206392%20987%20-%20Accepted%20Manuscript.pdf; Chatham House https://www.chathamhouse.org/2021/02/food-system-impacts-biodiversity-loss


  Status

  Ingetrokken

  Voor

  Tegen