Werk­land­schappen van de toekomst


Motie bij de begroting 2023-2026

3 november 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 8 november 2022, besprekende de Begroting 2023-2026 (2022/18498),

Constaterende dat:

 • de toenemende klimaatproblematiek zorgt voor wateroverlast, droogte en hittestress, met alle gevolgen van dien1;
 • de achteruitgang van de biodiversiteit uiteindelijk onze voedselvoorziening in gevaar brengt;
 • planten, heesters en bomen verkoelen, water opvangen, de lucht zuiveren én het huis of de supermarkt zijn voor vele diersoorten;
 • volgens onder meer TNO technologische oplossingen voor een prettig werkklimaat negatief werken vanwege de warmteproductie in de stedelijke omgeving en de bijdrage aan klimaatverandering door het energiegebruik2;
 • Het IVN allerlei voordelen van vergroening voor bedrijven(terreinen) heeft geïdentificeerd3;
 • er op bedrijventerreinen veel mogelijkheden zijn om planten, heesters en bomen te planten;
 • daar niet altijd veel ruimte voor nodig is, zoals het laten begroeien van gebouwen door klimop of het planten van heesters langs gebouwen;
 • Zaanstad toe wil naar een circulaire economie4;

Overwegende dat:

 • Vergroening van bedrijventerreinen technologische oplossingen voor een prettig en veilig werkklimaat overbodig maakt;
 • doordat Zaanstad wonen en werken steeds dichter bij elkaar wil brengen, vergroening bijdraagt aan de gezondheid van álle inwoners;
 • het vergroenen van (kleine en grote) bedrijventerreinen ook bijdraagt aan de veiligheid van die terreinen;
 • we Zaanstad goedkoper en sneller kunnen vergroenen met circulair groenbeheer zoals de Meer Bomen Nu methode, het verplanten van boventallige zaailingen uit de natuur5;

Draagt het college op om

 • bij bedrijven en ondernemersverenigingen de aandacht te vestigen op de voordelen van vergroening voor aantrekkelijkheid, veiligheid, energiebesparing en biodiversiteit;
 • in samenwerking met bedrijven(terreinen), ondernemersverenigingen en MeerBomenNu een plan van aanpak te ontwikkelen om bedrijventerreinen te benutten voor gifvrije heesters, (klim)planten en bomen;
 • daarbij niet alleen te denken aan (door de mens) ‘beleefbaar’ groen maar ook aan mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel, CO2-opslag en klimaatadaptatie;
 • en hierover te rapporteren aan de raad;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens

Partij voor de Dieren, Stella Pieterson

1 Interactieve mindmap: https://www.hittebestendigestad.nl/mindmap/

2 https://www.tno.nl/media/3959/factsheet-hittestress.pdf

3 https://www.ivn.nl/groene-bedrijventerreinen/voordelen-voor-bedrijventerreinen

4 https://zaanstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/3d79321a-edf8-40ee-b3ac-8771999eec31?documentId=d183b53f-2581-4405-afc3-e2b1fe8b579c; https://zaanstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/c767eee9-ad73-4b06-8f64-637ff36cb85d?documentId=9b653b82-7ad9-4f2c-87eb-c4bbd8946159

5 https://meerbomen.nu/


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Koppel inflatieondersteuning aan oplossingen

Lees verder

Roep de klimaatcrisis uit!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer