Maai­beleid


Motie bij de Voor­jaarnota

29 juni 2021

De gemeenteraad van Zaanstad, bijeen op 29 juni 2021, behandelend de voorjaarsnota 2021-2025, spreekt zich uit als volgt:

Constaterende dat

 • het College in de voorjaarsnota 2021-2025 verklaart op dit moment geen geld te hebben om de motie ‘Beter maaibeleid” van 20 juni 2019 uit te voeren;
 • dit zeer teleurstellend is gezien deze motie al twee jaar geleden is aangenomen;
 • in het coalitieakkoord staat “We zien het belang van de inheemse biodiversiteit en breiden deze uit over Zaanstad onder het motto ‘Trek de natuur de stad in’. Wij zorgen voor een ecologisch beheer van onze oevers en maaien op een manier die de biodiversiteit bevordert”;
 • veel van onze bewoners vragen hebben over het maaibeleid;
 • er meerdere malen is toegezegd dat aan de raad een nota Maaibeleid zou worden voorgelegd;
 • op de juiste manier maaien belangrijk is voor de bevordering van de biodiversiteit;
 • er diverse methodes bestaan om biodiversiteit te verhogen, elk met een eigen kostenplaatje;
 • de raad niet op de hoogte is van het huidige maaibeleid en de keuzes die gemaakt worden;

Overwegende dat

 • het College in de Raadsinformatiebrief van 19 mei 2020 (2020/11506) verklaard heeft om in 2020 te komen tot een nieuw maaibeleid;
 • tevens in deze Raadsinformatiebrief gesteld wordt dat minder maaien niet goedkoper is;
 • er echter in Nederland diverse gemeenten zijn (bijv. Amersfoort, Borssele, Eindhoven) waar minder gemaaid wordt en daardoor ook bezuinigd wordt op het maaibeleid, of gemeenten waar het minder maaien kostenneutraal is (bijv. Katwijk).
 • minder maaien echter niet automatisch tot minder kosten zal leiden noch tot bevordering van de biodiversiteit;
 • de raad echter op dit moment te weinig gegevens beschikt om hierin de juiste keuzes te maken;


Draagt het college op

 • om zo spoedig mogelijk en ik elk geval voor de begroting 2022 de raad te laten weten wat het huidige maaibeleid inhoudt en kost;
 • om de raad te laten weten welke methodes en frequenties van maaien zowel de bovengrondse als de ondergrondse biodiversiteit bevorderen en welke kosten hieraan verbonden zijn;
 • om aan de hand van deze uitkomsten samen met de raad tot een structureel maaibeleid te komen;


En gaat over tot de orde van de dag,

GroenLinks, Romkje Mathkor
ROSA, Mariska Schuttevaer
D66, Flip Hoedemaeker
CU, Christa Neefjes
PvdA, Tjeerd Pietersma
PvdD, Melchior Mattens


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Verklein de #gedoefactor bij verduurzaming van woningen

Lees verder

Amendement A Kader Klimaatadaptatie bij Startnotitie Inlopen onderhoudsachterstanden openbare ruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer