Maak duurzaam wonen voor iedereen bereikbaar


3 november 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 8 november 2022, besprekende de Begroting

2023-2026 (2022/18498),

constaterende dat:
 • een groeiend aantal inwoners van Zaanstad kampt met energiearmoede;
 • veel huurwoningen slecht geïsoleerd zijn, waardoor huurders veel geld kwijt zijn aan verwarmingskosten;
 • huurders afhankelijk zijn van de gewilligheid van de verhuurder om hun woning te isoleren en te verduurzamen;
 • particuliere huurders echter ten minste één wettelijk middel in handen hebben: het initiatiefrecht tot woningverduurzaming1;
 • dit inhoudt dat huurders een voorstel kunnen doen aan hun verhuurder om hun woning te verduurzamen, mits zij bereid zijn tot een huurverhoging die in redelijke verhouding staat tot de kosten. Als dit voorstel aan deze voorwaarden voldoet, is de verhuurder verplicht het uit te voeren;
overwegende dat:
 • veel huurders hier niet aan beginnen, omdat ze deze regeling vaak niet kennen en het opstellen van zo’n voorstel, het onderhandelen met de verhuurder en de eventuele juridische procedure een vak apart is;
 • Amsterdam huurders begeleiding aanbiedt2 bij onder meer het opstellen van offertes en een berekening van een passende huurverhoging, het onderhandelen met de verhuurder, het inschakelen van een huurrechtadvocaat indien de verhuurder niet op het voorstel in wil gaan;
 • het verduurzamen van particuliere woningen hiermee versneld kan worden;
draagt het college op
 • te onderzoeken wat er aan capaciteit en kennis nodig is om vanaf 2024 huurders van particuliere huurwoningen te kunnen begeleiden bij dit initiatiefrecht;
 • een inschatting te maken van het jaarlijks benodigde budget;
 • en hierover vóór de voorjaarsnota te rapporteren aan de raad, zodat er ruimte voor kan worden gemaakt in de begroting 2024-2027;
 • hierbij mee te nemen dat een communicatiestrategie nodig zal zijn om zowel dit recht als de begeleiding bij inwoners bekend te maken;
 • te onderzoeken of er op kleine schaal in 2023 al mogelijkheden zijn om deze begeleiding op te starten, zodat er al enige ervaring is opgedaan,

en gaat over tot de orde van de dag,

Partij voor de Dieren,

Stella Pieterson

1 artikel 243 van Burgerlijk Wetboek Boek 7:

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=4&afdeling=5¶graaf=Onderafdeling_1&artikel=243&z=2017-10-10&g=2017-10-10

2 https://www.wooninfo.nl/nieuws/2020/05/steeds-meer-succes-bij-energie-en-woningverbetering/Status

Ingetrokken

Voor

Tegen